Damir Bakić

Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Sisku, a studij matematike na PMF-u u Zagrebu. Doktorat iz matematike sam stekao na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1981. neprekidno radim na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, pri čemu od 2011. kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Akademsku godinu 2003./2004. proveo sam u SAD na Washington University u St. Louisu kao Fulbrightov stipendist. Autor sam niza znanstvenih radova te suorganizator i sudionik brojnih međunarodnih znanstvenih konferencija, a bio sam i član uređivačkih odbora 3 međunarodna znanstvena časopisa. Sudjelovao sam u uvođenju više studijskih programa, izradio sam programe brojnih kolegija te napisao 2 sveučilišna udžbenika i skripta za 4 kolegija. Bio sam mentor pri izradi 8 doktorskih disertacija te brojnih magistarskih, specijalističkih i diplomskih radova.

Dobitnik sam nagrade Matematičkog odsjeka PMF-a „Stipe Vidak“. U razdoblju od 2008. godine do danas u 10 akademskih godina bio sam dobitnik studentskog priznanja „Brdo“ kao najbolji nastavnik na Matematičkom odsjeku PMF-a. Napisao sam nekoliko stručnih radova iz područja mirovinskog osiguranja. Obnašao sam više dužnosti na Matematičkom odsjeku PMF-a, na PMF-u i na Sveučilištu u Zagrebu, a 2018. godine bio sam kandidat za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Prije odlaska na studijski boravak u SAD-u bio sam i član Upravnog vijeća HZMO, a kratkotrajno i predsjednik Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb.

U srpnju 2020. izabran sam kao zastupnik u Hrvatski sabor prvi put, a ponovno na izborima 2024. godine. U zastupničkom radu najviše se bavim temama iz područja obrazovanja, sporta, mirovinskog sustava, poreznog sustava i općenito financija. Od lipnja 2021. zastupnik sam u Skupštini Grada Zagreba. Predsjednik sam Odbora za financije Skupštine Grada Zagreba.

Kao zastupnik i kao član radnih skupina gradonačelnika pomagao sam u radu nove gradske uprave u području obrazovanja, sporta i naročito financija. Predsjednik sam upravnog vijeća Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba i član Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Sudjelovao sam u izradi izbornog programa stranke za izbore u Hrvatski sabor 2024., kao i u izradi stranačkih programa u prethodnim lokalnim i parlamentarnim izborima.