Politika zaštite osobnih podataka

Osnovne informacije

Možemo! pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka osoba čije podatke obrađujemo. Vodeći se osnovnim načelima obrade osobnih podataka propisanim prije svega Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), s osobnim podacima postupamo u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te naša interna pravila zaštite privatnosti, uključujući ovu Politiku zaštite osobnih podataka (dalje: „Politika“).

Ova Politika primjenjuje se na obradu svih osobnih podataka, ako našim drugim internim pravilima obrada pojedinih kategorija osobnih podataka nije drugačije uređena s obzirom na posebnosti obrade, te stoga sadržava osnovna pravila u pogledu obrade i zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Primjerice, obradu osobnih podataka naših zaposlenika dodatno uređujemo internim pravilima.

Politika sadržava i dodatne informacije u pogledu obrade podataka pojedinih kategorija ispitanika, pa tako i naših donatora, pretplatnika na e-letak (newsletter), članova WhatsApp grupa i kanala i osoba koje nas kontaktiraju putem kontakt obrasca na našim Internet stranicama ili društvenim mrežama.

Pojmovi osobni podaci, obrada, voditelj obrade, izvršitelj obrade, posebne kategorije osobnih podataka, ispitanik, kao i drugi pojmovi korišteni u ovoj Politici, a koji su definirani Općom uredbom o zaštiti podataka, imat će značenje kako je utvrđeno primjenjivim odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pojmovi koji imaju rodno značenje u ovoj su Politici navedeni u muškom rodu te se jednako odnose na sve rodove.

Voditelj obrade

Voditelj obrade osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo je stranka Možemo! – politička platforma, OIB: 56908453917, Berislavićeva ulica 12, Zagreb (u ovoj Politici naznačena kao: „Možemo!“ ili „mi“).

U pogledu svih pitanja vezanih uz obradu osobnih podataka i ovu Politiku, možete nas kontaktirati e-poštom na adresu info@mozemo.hr ili poštom na adresu sjedišta: Berislavićeva ulica 12, 10 000 Zagreb.

Vaša prava

Fizičke osobe čije podatke obrađujemo (ispitanici) mogu ostvarivati prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka kontaktiranjem putem e-pošte na adresu info@mozemo.hr ili poštom na adresu sjedišta: Berislavićeva ulica 12, 10 000 Zagreb.

Na vaše upite ćemo odgovoriti u roku mjesec dana od zahtjeva, a ako je isti složen ili smo zaprimili veliku količinu zahtjeva u kratkom roku, rok ćemo produljiti najdulje za dodatna dva mjeseca. Ako podnesete zahtjev elektroničkim putem, informacije se pružaju elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako zatražite drugačije. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

Mogu postojati iznimke od ostvarivanja prava u slučajevima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka. Primjerice, ako se obrada ne temelji na privoli već je obrada nužna radi poštovanja naših pravnih obveza ne postoji obveza udovoljiti zahtjevu za prestanak obrade osobnih podataka. Također, iako se informacije o obradi osobnih podataka i Vaša prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka ostvaruju bez naknade, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo pravo naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Vaša prava uključuju posebice:

 • Pravo na pristup podacima

Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke, možete u bilo kojem trenutku od nas tražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas. Ako zaista obrađujemo Vaše podatke, obavijestit ćemo Vas o svim informacijama sukladno čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • Pravo na prenosivost podataka

Možete od nas zatražiti da Vam podatke koje ste nam dostavili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju privole koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja ugovora i
 • ako se obrada vrši automatiziranim putem.
 • Pravo na ispravak podataka

Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo.

 • Pravo na brisanje podataka

U slučajevima kada:

 • smatrate da obrada Vaših podataka nije nužna za svrhe na koje se pozivamo, ili
 • povukli ste svoju privolu (ako su podaci obrađivani temeljem Vaše privole), ili
 • uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka, ili
 • smatrate da je obrada podataka na drugi način nezakonita,

možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

 • Pravo na ograničenje obrade

U slučajevima kada:

 • osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ili
 • smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, ili
 • podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, ili
 • uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu,

možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojoj je riječ.

 • Pravo na prigovor na obradu podataka

U slučajevima kada se pozivamo na legitimni interes kao pravni temelj za obradu podataka, možete nam podnijeti, u bilo kojem trenutku, prigovor protiv takve obrade. U tom slučaju dužni smo Vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka na našoj ili strani trećih osoba, a koji nadilaze Vaše interese, prava ili slobode, ili (2) da nam je obrada podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito ili da obrada podataka osobnih podataka koja se odnosi na Vas krši Opću uredbu o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr) koja u vrijeme izrade ove Politike ima sljedeće kontakt podatke: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, e-mail: azop@azop.hr, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099.

Mjere zaštite podataka

Pridržavamo se strogih sigurnosnih postupaka kako bismo umanjili rizik uništenja podataka, neovlaštenog otkrivanja podataka, neovlaštenog pristupa Vašim podacima i drugih povreda.

Tehničke i organizacijske mjere koje primjenjujemo znače, između ostalog, da je oprema/prostorije na/u koju pohranjujemo osobne podatke smještena u sigurno okruženje s ograničenim fizičkim pristupom. Koristimo lozinke, pravila o dodjeli pristupa i druge mjere za zaštitu osobnih podataka. Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe. Obvezali smo naše zaposlenike i ugovorne suradnike na povjerljivost svih podataka koje saznaju u obavljaju vlastitog posla. S izvršiteljima obrade smo sklopili ugovore o obradi osobnih podataka sukladno obvezama iz članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka, a naše zaposlenike i ugovorne suradnike smo informirali o važnosti zaštite osobnih podataka.

Uspostavili smo postupke koji imaju za cilj osigurati da se Vaša prava učinkovito ostvaruju, te da u svojem postupanju uredno i pravodobno izvršavamo naše obveze i odgovornosti propisane Općom uredbom o zaštiti podataka i primjenjivim propisima.

Možemo! proaktivno ne prikuplja osobne podatke djece. Ako bi se međutim dogodilo da obrađujemo osobne podatke djece (primjerice radi ostvarivanja prava naših zaposlenika), odgovarajuće odredbe ovih Pravila se primjenjuju i na djecu čije podatke obrađujemo.

 • Mjesto obrade osobnih podataka

Vaše podatke obrađujemo isključivo na području Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije ili na području države članice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru.

 • Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvamo do isteka svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, a podatke koje obrađujemo temeljem privole obrađujemo do povlačenja takve privole, osim ako svrha obrade osobnih podataka ne prestane i ranije. Osobne podatke pojedinih kategorija ispitanika odnosno pojedine vrste osobnih podataka, čuvamo u drugačijem razdoblju, kako je navedeno u nastavku ove Politike.

Poveznice na druge stranice

U slučaju da na našoj Internet stranici postoje poveznice na stranice drugih javnih tijela, pravnih ili fizičkih osoba, ova Politika ne uređuje način na koji takva javna tijela, pravne ili fizičke osobe obrađuju Vaše osobne podatke. Potičemo Vas da provjerite pravila privatnosti stranica koje posjećujete.

 • Obrada osobnih podataka naših donatora

Ovo poglavlje sadržava dodatne informacije o obradi osobnih podataka fizičkih osoba, donatora stranke Možemo!

Osobne podatke fizičkih osoba koje su naši donatori sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma obrađujemo radi poštovanja naših pravnih obveza iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. U ovom slučaju, pravni temelj za obradu podataka je poštivanje naših pravnih obveza po posebnim propisima.

U navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke: osobno ime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum uplate donacije i/ili davanja proizvoda i/ili pružanja usluga bez naplate, uplaćeni iznos donacije i/ili tržišna vrijednosti darovanog proizvoda i/ili usluge, vrsta pojedine donacije, e-mail adresa radi dostave potvrde o primitku donacije. Navedene podatke prikupljamo i u situaciji gdje ste započeli s postupkom uplate donacije, ali istu niste iz određenog razloga realizirali (primjerice zbog problema u izvršenju naloga za plaćanje).

Naprijed navedene podatke čuvamo 11 godina sukladno čl. 18. st. 2. podst. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, pri čemu rok počinje teći istekom zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Treće osobe, primatelji Vaših podataka, su Državno izborno povjerenstvo te Državni ured za reviziju, s obzirom da je dostava osobnih podataka propisana odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Vaše podatke dostavljamo i određenim izvršiteljima obrade, prvenstveno našim ugovornim suradnicima koji nam pružaju knjigovodstvene usluge, a s istima imamo sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka sukladno odredbama članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Obrada osobnih podataka pretplatnika na newsletter

Ovo poglavlje sadržava dodatne informacije o obradi osobnih podataka fizičkih osoba, koje se pretplate na e-letak (newsletter) stranke Možemo!

Ako i kada se pretplatite na naš e-letak (newsletter), obradit ćemo vaše osobne podatke kako bismo upravljali vašom pretplatom i slanjem informacija o našem radu i djelovanju na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom prijave na newsletter. Zakonski nam je dopušteno obrađivati vaše podatke u navedenu svrhe zahvaljujući privoli koju nam dajete.

Pretplatu na newsletter možete otkazati u bilo kojem trenutku bez troškova, putem adrese e-pošte naznačene u ovoj Politici, putem linka za odjavu koji se nalazi u samom newsletteru koji primite ili poštanskim putem na adresu našeg sjedišta.

Obrađivat ćemo vaše podatke sve dok ne odjavite vašu pretplatu ili ne poništite vašu pretplatu na newsletter. U slučaju zahtjeva za brisanjem, zadržat ćemo kontakt podatak na popisu osoba koje više ne kontaktiramo kako bi bili sigurni da Vas nećemo ponovno kontaktirati.

Za slanje newsletter-a koristimo servis Brevo. Više informacija o načinu na koji navedeni servis obrađuje osobne podatke je dostupno u politici privatnosti navedenog servisa dostupnoj i na https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Obrada osobnih podataka sadržanih u pitanjima, prijedlozima, pohvala i kritikama

Vaše mišljenje nam je važno. Ako imate pitanje, prijedlog, pohvalu ili kritiku ili ako želite dobiti dodatne informacije kako postati član stranke Možemo!, možete nas kontaktirati putem kontakt obrasca na našim Internet stranicama ili društvenim mrežama. Obradit ćemo osobne podatke koje nam ostavite kako bismo odgovorili na Vaš upit. Zakonski nam je dopušteno obrađivati vaše podatke u navedenu svrhe zahvaljujući privoli koju nam dajete.

Vaš upit možete povući u bilo kojem trenutku bez troškova, putem adrese e-pošte naznačene u ovoj Politici, ili poštanskim putem na adresu našeg sjedišta.

Obrađivat ćemo vaše podatke sve dok ne povučete svoj upit odnosno privolu, a u protivnom se prestaju obrađivati u roku 6 mjeseci od dana zaprimanja zahtjeva.

Obrada osobnih podataka članova WhatsApp grupa i kanala

Ako i kada se prijavite na sudjelovanje u WhatsApp grupama i kanalima u koje Vas možemo uključiti, obradit ćemo vaše osobne podatke kako bismo Vas uključili u rad grupa i kanala kojima upravljamo (administriramo). Zakonski nam je dopušteno obrađivati vaše podatke u navedenu svrhe zahvaljujući privoli koju nam dajete.

Zapamtite da možete otkazati Vaše sudjelovanje u navedenim grupama i kanalima jednostavnim izlaskom iz grupe na način predviđen pravilima WhatsApp aplikacije, a ako želite da prestanemo obrađivati Vaše podatke koje ste dali, to možete napraviti i putem adrese e-pošte naznačene u ovoj Politici ili poštanskim putem na našu adresu sjedišta. Vaše podatke obrađujemo dok god ste članovi WhatsApp grupa i kanala kojima upravljamo.

Molimo imajte u vidu da će drugi članovi grupe biti u mogućnosti vidjeti Vašu profilnu sliku (ako istu imate) te Vaše ime odnosno naziv WhatsApp računa. Navedenim podacima samostalno upravljate u Vašem WhatsApp računu. Ovim podacima mi ne upravljamo, te nam isti nisu potrebni za Vaše sudjelovanje u navedenim grupama. Drugi članovi grupe će moći vidjeti Vaš telefonski broj u cijelosti ako isti imaju spremljen od ranije.

Također, imajte u vidu da mi ne upravljamo niti smo odgovorni za rad i dostupnost WhatsApp aplikacije. Dodatne informacije o radu aplikacije WhatsApp, pravilima o privatnosti i drugim pitanjima su dostupna u samoj WhatsApp aplikaciji.

Obrade osobnih podataka naših simpatizera

Ako i kada se prijavite da budete naš simpatizer, obradit ćemo vaše osobne podatke kako bismo Vas informirali o našem radu i djelovanju, te moguće angažirali u našem djelovanju. Zakonski nam je dopušteno obrađivati vaše podatke u navedenu svrhe zahvaljujući privoli koju nam dajete.

U navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke, ovisno o Vašoj privoli: ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, datum stupanja u status simpatizera, OIB, datum i mjesto rođenja, broj telefona, županija prebivališta, mjesni odbor, gradska četvrt, izborna jedinica, pripadnost radnoj, programskoj ili lokalnoj grupi stranke, vještine, interesi.

Obrađivat ćemo vaše podatke sve dok ne povučete Vašu privolu. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku bez troškova, putem adrese e-pošte naznačene u ovoj Politici ili poštanskim putem na adresu našeg sjedišta.

Kolačići

Informacije o načinu na koji koristimo kolačiće na ovoj Internet stranici dostupni su na https://mozemo.hr/pravila-privatnosti-nase-internet-stranice/.

Promjene pravila o zaštiti osobnih podataka

Možemo! zadržava pravo izmjeniti i dopuniti ovu Politiku te druga pravila koja uređuju obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, o čemu će te biti obaviješteni na primjeren način, i to objavom ažurirane Politike na našim Internet stranicama.