Etički kodeks političke stranke Možemo!

U trideset godina javnog i političkog djelovanja Republike Hrvatske akumulirao se visoki stupanj korupcije i nepotizma, negativne selekcije, nedovoljne socijalne osjetljivosti i manjka solidarnosti, dominacije privatnog nad javnim interesom, urušavanja moralnih i etičkih kategorija – svih vrijednosti temeljenih na poštenju i vjerodostojnosti.

Za Političku platformu Možemo! (u daljnjem tekstu Možemo!) su poštenje, transparentnost, solidarnost i zalaganje za javni interes imperativi u političkom djelovanju i obnašanju javnih funkcija.

Ovim etičkim kodeksom Možemo! utvrđuje etička načela i pravila koja obvezuju sve članove i članice, i temelj su za bilo koju vrstu suradnje s drugim političkim i društvenim strankama i subjektima.

Etički kodeks političke stranke Možemo!

Članak 1.

Sadržaj ovog Etičkog kodeksa definira načela ponašanja i postupanja za sve članice i članove platforme i stranke Možemo! sukladno Statutu Možemo! i važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske. Etička načela i pravila ovog kodeksa obvezuju sve članice i članove Možemo! i temelj su njihovog ponašanja i postupanja u javnosti i u suradnji s drugim političkim i društvenim subjektima.

Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način sve rodove i rodne identitete.

Članak 2.

Članice i članovi Možemo! dužni su se u svom ponašanju i djelovanju pridržavati programskih načela, Statuta političke stranke Možemo! i ovog Kodeksa.

Članak 3.

Članice i članovi Možemo! obavezuju se poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske.


Obavljanje stranačkih i javnih dužnosti

Članak 4.

Članice i članovi Možemo! obavezuju se da će stranačke i javne funkcije osvojene na demokratskim izborima obavljati časno, transparentno, odgovorno i uvijek u službi javnog interesa.

Članak 5.

Članice i članovi Možemo! u svom ponašanju i postupanju vode se prije svega odgovornošću prema javnom interesu kojem daju prednost pred stranačkim ili privatnim interesima.

Članak 6.

Članice i članovi Možemo! obavezuju se da neće zloupotrijebiti položaj ili ovlasti u stranci ili na javnoj funkciji za stjecanje materijalne ili bilo koje druge osobne koristi ili koristi za s njima povezane privatne ili pravne osobe.

Članak 7.

Članice i članovi Možemo! u svom političkom djelovanju vode se načelima profesionalnosti i odgovornosti, a u cilju opće dobrobiti, te zaštite i promicanja javnog interesa.

Članak 8.

1. Članice i članovi Možemo! u svojim međusobnim odnosima vode se načelima kolegijalnosti, uzajamnog poštovanja i uvažavanja, nenasilja, povjerenja, strpljenja i solidarnosti.

2. Članice i članovi Možemo! imaju pravo i slobodu iskazati svoja mišljenja, stavove i prijedloge o pitanjima važnima za djelovanje i funkcioniranje Možemo! u čemu su dužni činiti to poštujući načela ponašanja utvrđena stavkom 1. ovog članka.

3. Članicama i članovima Možemo! nije dopušteno pristrano djelovati ili diskriminirati na temelju osobnih veza ili poznanstava.


Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 9.

Članice i članovi Možemo! obvezuju se da neće trećim osobama bez odobrenja nadležnog tijela stranke, prenositi niti na bilo koji način širiti interne zapisnike, stranačke sadržaje elektroničke pošte ili intraneta, sadržaje internih diskusija na komunikacijskim kanalima, uključujući i digitalne kanale.


Sprječavanje sukoba interesa

Članak 10.

Članice i članovi Možemo! ne smiju donositi odluke, odnosno, sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes člana obitelji, poslovnog partnera te trgovačka društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe u kojoj se član ili članica ili njemu/njoj bliska osoba namjerava zaposliti ili s njom poslovno surađuje ili namjerava poslovno surađivati.

Članak 11.

Članice i članovi Možemo! dužni su nadležnim tijelima stranke deklarirati percipirani, potencijalni ili stvarni sukob interesa prilikom sudjelovanja u donošenju stranačkih odluka ili prilikom preuzimanja stranačkih i/ili javnih dužnosti.


Zabrana primanja darova

Članak 12.

1. Članice i članovi Možemo! koji obavljaju javne dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti ne smiju primiti dar u vrijednosti iznad 300 kuna i/ili povlasticu koji stvaraju osnovanu sumnju u nepristranost obavljanja dužnosti.

2. Članovi i članice Možemo! koji obavljaju neku javnu dužnost ne mogu primiti nikakav oblik dara ukoliko bi isto podrazumijevalo obavljanje neke protuusluge.

3. Darovima se ne smatraju uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja, te državna i međunarodna priznanja, odlikovanja i nagrade.

Članak 13.

Članicama i članovima Možemo! nije dopušteno primati ili pružati usluge u zamjenu za bilo koji oblik političke podrške, pogodovanja ili usluge.


Čuvanje ugleda stranke

Članak 14.

Članice i članovi Možemo! obavezuju se da u javnim nastupima, u ime Možemo! neće narušavati ugled Možemo! u javnosti, da će iznositi politička načela i stavove usuglašene na tijelima stranke te se kloniti bilo kakvih neprimjerenih ponašanja koji bi mogli naštetiti ugledu stranke.

Ukoliko član i članica ima drugačije mišljenje od usuglašenih stavova stranke, prilikom iznošenja takvog mišljenja, osoba mora naglasiti da se radi o osobnom izdvojenom mišljenju.

Član i članica koja ima izdvojeno osobno mišljenje isto ne smije iznositi u javnosti za vrijeme trajanja predkampanje i službenog trajanja izborne kampanje jer bi moglo naštetiti izbornom rezultatu ili ugledu stranke.


Zabrana diskriminacije

Članak 15.

Članice i članovi Možemo! protive se bilo kojoj vrsti diskriminacije – etničke, rasne, spolne, rodne, dobne, političke, vjerske, socijalne, jezične, te diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog izražavanja ili bilo koje druge osnove. Članice i članovi Možemo! obvezuju se na poštivanje svih ljudskih prava, kako u međusobnom ophođenju, tako i u ophođenju sa svim pojedincima ili grupacijama građana i građanki.

Članak 16.

1. Zabranjena je svaka izravna i neizravna diskriminacija osobe koja traži zaposlenje ili se zaposli u Možemo!, ili volontira, na temelju boje kože, spola, seksualne orijentacije, rodnog izražavanja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u neprofitnim organizacijama i/ili sindikatima te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

2. Zabranjeno je svako verbalno ili fizičko nasilje, a posebno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah i neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

3. Prostor u kojem se odvijaju aktivnosti platforme Možemo! mora biti siguran i s mogućnošću ograničavanja ili zabrane sudjelovanja osobama koje djeluju suprotno stavku 2.

4. Odluku o ograničenju ili zabrani sudjelovanja osobama iz stavka 3. ovog članka, donosi Upravni odbor u najkraćem mogućem roku na zahtjev člana ili članice.


Prijava kršenja kodeksa

Članak 17.

Svaku osobu koja nije član/ica Možemo!, a kandidat/kinja je za postavljanje na javnu dužnost, Upravni odbor Možemo! dužan je upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Svaka osoba koja nije član/ica Možemo!, a izabrana je ili postavljena na javnu dužnost od strane Možemo! obavezna je pridržavati se odredbi ovog Kodeksa za vrijeme obavljanja javne dužnosti.

Članak 18.

Svaki član ili članica Možemo! i svako tijelo stranke ima pravo i obavezu prijaviti pismenim putem kršenje Etičkog kodeksa Upravnom odboru Možemo!

Nitko zbog upućene prijave ne može biti izložen diskriminaciji ili biti stavljen u nepovoljni položaj unutar Možemo!.

Članak 19.

Po zaprimanju prijave o kršenju Etičkog kodeksa Upravni odbor odlučuje o osnovanosti prijave te je dužan izreći disciplinsku mjeru po članku 16. Statuta Možemo!. Upravni odbor također provodi proces medijacije u cilju smanjenja štete i/ili povrede i predlaže unaprjeđenje unutarnjih mehanizama kako bi se ubuduće izbjegle takve štete i/ili povrede.

Ukoliko prijavljena osoba nije član/ica Možemo!, Upravni odbor će na osnovanu prijavu donijeti odluku o sankciji koja može biti od upozorenja do povlačenja s javne dužnosti na koju je osoba zahvaljujući Možemo! postavljena.


Način usvajanja kodeksa

Članak 20.

Ovaj etički kodeks, kao i njegove izmjene i dopune, većinom glasova donosi Skupština stranke Možemo! i stupa na snagu nakon njegovog izglasavanja.