Dvije godine u zagrebačkoj Skupštini: Promjena je počela

Dvije godine u zagrebačkoj Skupštini: Promjena je počela

U dvije godine rada u Gradskoj skupštini donijeli smo mnoge važne odluke koje su promijenile smjer i razvoj Zagreba. Od odluka koje su bile preduvjet za stabilizaciju proračuna i financija, preko obnove, zelene tranzicije, bolje regulacije javnog prostora, pa sve do socijalnih mjera i prava mladih. A tek smo počeli!

U dvije godine rada u Gradskoj skupštini donijeli smo mnoge važne odluke koje su promijenile smjer i razvoj Zagreba. Od odluka koje su bile preduvjet za stabilizaciju proračuna i financija, preko obnove, zelene tranzicije, bolje regulacije javnog prostora, pa sve do socijalnih mjera i prava mladih. U sinergiji s radom Gradske uprave, ove odluke imaju i imat će reperkusije na prostor i društvo u kojem živimo – da budu bolji, pravedniji i zeleniji.

Naši su zastupnici, pored rada u Skupštini i skupštinskim odborima, sudjelovali u radu brojnih radnih skupina, povjerenstava i drugih tijela gradonačelnika u kojima su aktivno doprinijeli kreiranju i provedbi gradskih politika.

Prije dvije godine obećali smo promjenu – sada je i donosimo!

U nastavku možete pročitati sažetak najvažnijih promjena koje smo usvojili kao Gradska skupština. 

Preokrenuli smo način upravljanja gradom

Podržali smo smanjenje broja ureda i reorganizaciju Gradske uprave: umjesto 27, sada imamo 16 gradskih ureda. Pored toga, smanjili smo plaće na rukovodećim pozicijama u Gradskoj upravi. (Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika)

Smanjili smo naknade za rad u vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora za 40%, a naknade za rad u upravnim vijećima sa 7 posto prosječne bruto plaće u Zagrebu na 250 kuna neto po sjednici. (Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i Prijedlog odluke o naknadi predsjednicima i članovima tijela upravljanja javnih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo obavljanje osnivačkih prava, koje imenuje Gradska skupština)

U prvih nekoliko mjeseci nakon preuzimanja upravljanja gradom, krenuli smo u racionalizaciju troškova počevši iznutra. Zahvaljujući ovim potezima, napravljene su značajne uštede u proračunu za 2022. godinu – na plaćama rukovodećih radnih mjesta u Gradskoj upravi napravljena je ušteda od 34 milijuna kuna, a na vijećničkim i sličnim naknadama 20 milijuna kuna. S druge strane, u prve dvije godine upravljanja Gradom povećali smo materijalna prava operativnih radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, zaposlenih u gradskim vrtićima, kulturnim ustanovama, vatrogasaca te službenika i namještenika Gradske uprave.

Donijeli smo novu odluku o načinu na koji građani mogu stavljati točke na dnevni red Skupštine. Skupština mora raspravljati o prijedlogu odnosno peticiji građana koju potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Zagreba, i to u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. Dodatno, uveli smo odredbu da Skupština može raspravljati o prijedlogu odnosno peticiji građana koju potpisom podrži 1% birača. Rok za prikupljanje potpisa je 90 dana, što smatramo dostatnim vremenskim okvirom da birači i građanske inicijative zainteresirane za davanje podrške određenom prijedlogu ili peticiji mogu to i učiniti. (Prijedlog odluke o podnošenju prijedloga i peticija građana)

Uvodimo red u javni prostor

Kao gradski zastupnici izglasali smo niz odluka kojima smo javni prostor učinili više dostupnim građanima, a manje profitu. 

Donijeli smo odluku o izradi izmjena i dopuna GUP-a Zagreba i GUP-a Sesveta u koje ćemo konačno ugraditi javne potrebe i javne interese, uskladiti grad s europskim zelenim politikama te zaštititi vrijednosti i identitet prostora. (Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba te Generalnog urbanističkog plana Sesveta)

Usvojili smo odluku o uvođenju javnog natječaja i transparentne dodjele javnih površina za Advent. U prethodnim godinama Grad je štandove za prigodnu prodaju davao u zakup privatnim tvrtkama ispod cijene bez natječaja, koje su te iste štandove davale u podnajam drugim zakupcima. Nova odluka osigurala je transparentnu dodjelu i više novca za Grad, uz osiguravanje kvalitetnijeg programa Adventa. (Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene)

Unaprijedili smo regulaciju oglašavanja ograničenjem površine reklamnih panoa na maksimalno 12 m2 na svim (javnim i privatnim) površinama, s ciljem postizanja ravnoteže između slobode oglašavanja i zaštite životnog okoliša, uz izuzetak samooglašavanja na objektima poslovne namjene. (Prijedlog odluke o komunalnom redu)

U kontekstu čišćenja fasada od grafita, podržali smo izradu analize područja povijesne urbane cjeline Grada Zagreba i obrazložene liste prioriteta objekata na kojima je potrebno provesti mjere zaštite vanjskih dijelova objekta od grafita. (Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti objekata od grafita)

Proglasili smo zelenu površinu i dječji park u Vinodolskoj ulici javnim dobrom u općoj uporabi kako bi se konačno uredili vlasnički odnosi na toj površini koju dugi niz godina koriste građani Dubrave i održava Grad. (Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi)

Stvaramo temelje za zelenu tranziciju

Usvojili smo pokretanje programa poticanja izgradnje integriranih sunčanih elektrana čiji je cilj potaknuti investicije za najmanje 50 MW sunčanih elektrana i povećati korištenje obnovljivih izvora energije uz promociju korištenja sunčeve energije u javnim, privatnim i gospodarskim objektima na području grada Zagreba. Dio ove odluke bilo je i pokretanje Energetskog info centar Grada Zagreba – platforme na kojoj su građanima dostupne aplikacije vezane uz energiju i energetiku poput. (Prijedlog programa “Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te poduzetništvu na području Grada Zagreba” za razdoblje 2022. – 2024.)

Pored toga smo usvojili Program energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine čiji je najvažniji cilj priprema i realizacija projekata obnove i izgradnje zgrada kroz odabir i primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada Zagreba. (Prijedlog programa energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine). Dodatno smo prihvatili europska bespovratna sredstva koja će osigurati sveobuhvatnu pripremu za energetsku obnovu 50 objekata zgrada javne namjene u sljedećih nekoliko godina. (Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju usluga razvoja projekta “ZA-GREEN”)

Prihvatili smo dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekta „SOLIZAG“ kojim se kroz osam pilot projekata grade sunčane elektrane i osigurava samoopskrba gradskih ustanova i nekretnina. Do kraja 2023. godine sunčane elektrane nalazit će se na krovovima bazena Utrine, Svetice i Jelkovec, na krovu Dječjeg vrtića Trnsko, Klinike za psihijatriju Sv. Ivan, domova za starije Trešnjevka 1 i 2 i na krovu zgrade Čistoće. (Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Solarizacija ustanova Grada Zagreba”, referentni broj 75, koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa “Energija i klimatske promjene”)

Usvojili smo Program suzbijanja energetskog siromaštva na području Grada Zagreba za razdoblje do 2030. godine kojim se definiraju aktivnosti pripreme i realizacije mjera za smanjenje pojavnosti i ublažavanje učinaka energetskog siromaštva te se uspostavlja trajna i učinkovita struktura planiranja, provedbe i praćenja učinaka. (Prijedlog programa suzbijanja energetskog siromaštva na području Grada Zagreba za razdoblje do 2030. godine)

Podržali smo sklapanje sporazuma s koncesionarom po kojem će dogradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda izvoditi Grad i Vodoopskrba i odvodnja, a ne koncesionar (koji ima koncesiju na ostatak postrojenja do 2028.). Financiranje dogradnje osigurat će se kroz EU sredstva, premda je bivša vlast tvrdila da je to nemoguće. (Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma oko pripreme projekta dogradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na treći (III.) stupanj pročišćavanja)  

Usvojili smo novi model sakupljanja komunalnog otpada u Zagrebu. Novi model osmišljen je tako da potiče odvojeno odlaganje otpada – tko više odvaja, manje plaća odvoz otpada. U samo 6 mjeseci smanjili smo količinu miješanog otpada koja se odlaže na Jakuševec za 33 posto, a 85% građana redovito reciklira otpad. (Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba)

Obnavljamo javne zgrade, gradimo vrtiće i škole

Donijeli smo odluku o izmjenama mjere roditelj odgojitelj kojom se od 1. travnja do 30. lipnja 2023. naknada roditeljima odgojiteljima izjednačuje s neto minimalnom plaćom u RH (560 eura mjesečno), a od srpnja 2023. pa dok dijete ne navrši sedam godina iznosi 50% neto minimalne plaće. Novom će odlukom već u 2023. godini ušteda u proračunu iznositi 160 milijuna kuna, dok u godinama nakon toga trošak mjere više neće predstavljati veliko opterećenje za proračun. Postignute uštede su najvećim dijelom preusmjerene u proširenje i izgradnju novih vrtića. (Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja)

Prihvatili smo sufinanciranje izgradnje i dogradnje 12 dječjih vrtića iz NPOO-a. Iz ovog programa može se pokriti 25% troškova izgradnje, dok će preostalih 75% Grad osigurati iz proračuna. (Prijedlog zaključka o prihvaćanju sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi poziv, referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I1.01)

Podržali smo pokretanje postupaka izvlaštenja kako bi se nakon više desetljeća konačno riješili imovinsko-pravni odnosi i započela gradnja škole u Čulincu. (Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja za donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske da je gradnja Osnovne škole Čulinec sa dvodijelnom sportskom dvoranom i dječjim vrtićem u interesu Republike Hrvatske)

Dali smo suglasnost na zaduživanje Zagrebačkog holdinga za financiranje izgradnje XII. gimnazije u Gornjoj Dubravi (Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod OTP banke d.d. za financiranje izgradnje XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi)

Pored ulaganja u obrazovnu infrastrukturu usvojili smo zaključak o financiranju obnove Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Obnova uključuje potpunu rekonstrukciju i dogradnju Palače Amadeo, novi stalni postav muzeja, ugradnju suvremene prezentacijske i multimedijalne opreme, nove laboratorije opremljene modernom tehnologijom, kao i novu multimedijsku dvoranu koja će biti na raspolaganju svim korisnicima. (Prijedlog zaključka o osiguranju financijskih sredstava do iznosa ukupnih troškova izvođenja građevinsko – obrtničkih radova i elektroinstalacijskih radova u sklopu Projekta “Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej”)

Brinemo o gradskoj imovini

Usvojili smo dvije važne odluke koje uređuju upravljanje gradskom imovinom. Prva je odluka kojom se ukida mogućnost zakupa gradskih poslovnih prostora na neodređeno vrijeme, definiraju jednaki uvjeti trajanja zakupa za sve i ukida se mogućnost podzakupa. Naime, neki od zakupaca poslovnih prostora imaju ugovore stare i do 30 godina u kojem periodu se cijena najma nije mijenjala. Novom odlukom ugovori će se moći sklapati na najviše 10 godina, nakon toga produljiti još 5 godina, a onda će se prostori dodjeljivati preko javnog natječaja. Nove cijene najma definirane su prema tržišnima, ali i dalje 20% povoljnije od tržišnih. (Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora)

Druga odluka se odnosi na zadržavanje i uvećanje gradskog stambenog fonda i njome se jasno definira i ograničava mogućnost prodaje stanova. Stanovi se mogu prodavati samo u slučaju da je ulaganje u njih neisplativo, kada prostori ne zadovoljavaju higijensko-tehničke uvijete stambenog prostora ili je Grad samo suvlasnik dijela stana. (Prijedlog odluke o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba)

Dali smo suglasnost za ukidanje trgovačkog društva Blok Kvatrić d.o.o. koje je trebalo otvoriti put za pogodovanje privatnom investitoru i davanje u ruke zemljišta od javnog interesa prije donošenja urbanističkog plana uređenja Bloka Badel. (Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje odluke o prestanku društva i pokretanju postupka likvidacije trgovačkog društva BLOK KVATRIĆ d.o.o.

Podržali smo financiranje izgradnje objekata mjesne samouprave u MO Dinko Šimunović i MO Čučerje. Prostori mjesne samouprave važni su za unaprijeđenje dijelova kvartova, ali su i važna infrastruktura za rad brojnih udruga, lokalnih zajednica i inicijativa građana. (Prijedlog zaključka o rekonstrukciji objekta Mjesnog odbora “Dinko Šimunović” u Gradskoj četvrti Maksimir i Prijedlog zaključka o izgradnji objekta Mjesnog odbora Čučerje u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava)

Unaprjeđujemo socijalna prava, brinemo o slabijima i potrebitima

Podržali smo otvaranje javnog poziva za privremeno stambeno zbrinjavanje građana grada Zagreba u teškom socijalnom položaju čiji su domovi stradali u potresima. (Prijedlog zaključka o privremenom stambenom zbrinjavanju građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22. ožujka 2020. i 29. prosinca 2020.)

Izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi u više navrata, izjednačili smo iznose novčane pomoći za osobe s invaliditetom sa 100 na 200 kn mjesečno, uveli smo naknadu za Uskrs i Božić za osobe s invaliditetom, uveli smo novčanu naknadu korisnicima prava na doplatak za djecu u jednoroditeljskim obiteljima koje ne ostvaraju pravo na minimalnu zajamčenu naknadu s 200 kn mjesečno po djetetu, uveli smo novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe s iznosom od 400 kn mjesečno. Najnovijim izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi digli smo cenzus za kategoriju umirovljenika sa 1700 na 1800, te podigli iznos novčane naknade za 100 kn za sve skupine korisnika. (Odluka o socijalnoj skrbi)

Donijeli smo i petu Zagrebačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te je imenovano novo Povjerenstvo Grada Zagreba za osobe s invaliditetom u kojem u značajnoj mjeri sudjeluju i osobe s invaliditetom. Strategija predviđa prve korake za uvođenje usluge osobne asistencije kao temeljnog preduvjeta neovisnog života osoba s invaliditetom. Cilj ove Strategije nije samo poboljšanje životnih uvjeta pojedinaca nego i poticanje razvoja zajednica – posebno razvoja udruga osoba s invaliditetom i udruga koje se bave zaštitom prava osoba s invaliditetom, kojima će grad omogućiti da se kao partneri, a ne samo provoditelji, organiziraju oko vlastitih potreba. (Prijedlog zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025.)

Podržali smo donošenje nove gradske Strategije zaštite od nasilja u obitelji koja je unaprijedila mjere i aktivnosti podrške žrtvama kroz šest područja djelovanja te uvela osiguravanje stambenog fonda za žrtve nasilja u obitelji radi njihove lakše reintegracije i ekonomskog osnaživanja. (Prijedlog Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025.)

Usvojili smo Prijedlog programa osiguravanja smještaja obiteljima s maloljetnom djecom u kriznim situacijama za 2023. Programom se utvrđuju uvjeti i aktivnosti za smještaj obiteljima s maloljetnom djecom u slučaju krizne situacije, čime se sprječava odvajanje djece od obitelji, te omogućuje njeno nesmetano funkcioniranje. Naime, iako je kratkoročni cilj Programa osigurati adekvatne uvjete za život obiteljima s maloljetnom djecom koje su zbog izvanrednih životnih situacija ostale bez stambenog prostora, odnosno smještaja, Programom se prevenira siromaštvo i socijalna isključenost najugroženijih. (Prijedlog programa osiguravanja smještaja obiteljima s maloljetnom djecom u kriznim situacijama za 2023.)

Usvojili smo Prijedlog plana promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. – 2025. čiji su glavni ciljevi između ostalih prevencija, rano otkrivanje bolesti, zaštita i unaprijeđenje mentalnog zdravlja i rana intervencija. (Prijedlog plana promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. – 2025.)

Prihvatili smo Stečajni plan TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju. Grada Zagreb se odrekao dijela tražbina kako bi se omogućio nastavak poslovanja i očuvanje radnih mjesta. (Prijedlog zaključka o prihvaćanju Stečajnog plana stečajnog dužnika TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju)

Unaprjeđujemo položaj mladih

Donijeli smo nove odluke o stipendijama čime se povećao broj stipendista, ujednačili su se kriteriji i iznosi stipendija, uvedene su stipendije za osobe pod međunarodnom zaštitom i doktorande te se povećao udio stipendija koje se dodjeljuju ranjivim skupinama i učenicima/studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. (Prijedlog odluke o stipendijama Grada Zagreba za učenike i studente)

Usvojili smo novi Program za mlade i pripadajući akcijski plan. Program za mlade donosi niz mjera za unapređenje položaja mladih u Gradu Zagrebu kroz sedam područja koja su prepoznata kao važna za mlade. A ono što je najvažnije – plan je izrađen u širokom participativnom procesu s mladima i strukom. (Prijedlog programa za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine)

A tek smo počeli!