Loading Događaji

Zaključak o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

21.04.2023. Cijeli dan

ZAKLJUČAK

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od tri mjeseca od dana donošenja ovog Zakona predloži Hrvatskom saboru novi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na način da se u Zakonu izbriše članke 11., 12. i 15.

Obrazloženje:

Ovime se osigurava da članci za koje je i sama Vlada utvrdila da ne predstavljaju ozbiljnu društvenu štetu i opasnost, te da je broj prekršaja mali, se brišu iz Zakona i samim time dekriminaliziraju.

Brisanjem članka 11 prestaje se s neprihvatljivom praksom penalizacije siromaštva kroz odredbe o kažnjavanju prosjačenja i skitnje. Time se implementira i praksa Europskog suda za ljudska prava, te se ostvaruju vrijednosti i Ustavna načela Republike Hrvatske kao socijalne države. Brisanjem članka 12 prestaje se sa neprihvatljivom praksom kažnjavanja osoba koje se odaju prostituciji a koja se pokazala neučinkovita i nepravedna. Brisanjem ovog članka ujedno je i prilika da Hrvatska prestane biti u zaista sramotnom krugu od samo tri EU zemlje koje kažnjavanju isključivo odavanje prostituciji. Prostitucija je u izuzetno velikom dijelu zapravo rodno pitanje pa je u javnom savjetovanju i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova navela da ukazuje kako bi Prijedlog izmjena trebao ići u smjeru opće dekriminalizacije osoba koje se bave prostitucijom. Naime, i sam predlagatelj zakonskih izmjena navodi kako je broj evidentiranih prekršaja „odavanja prostituciji“ u posljednjih pet godina gotovo neznatan, kao i da samo mali broj država članica EU kažnjava osobe koje se odaju prostituciji, te zbog istih razloga ne predlaže povećanje sankcije za spomenuti prekršaj.