Loading Događaji

Glasanje 26. siječnja 2024.

DOPUNA DNEVNOG REDA
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM JEZIKU
nismo se uključili
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEĐUNARODNOJ RAZVOJNOJ SURADNJI I HUMANITARNOJ POMOĆI
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU IZVRŠENJA PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SKUPINI PREDMETA STATILEO PROTIV HRVATSKE (BROJ ZAHTJEVA: 12027/10 I DR.) I ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-I-3242/2018 I DR.
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA
nismo se uključili
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
nismo se uključili
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI
nismo se uključili
PRIJEDLOG ZAKONA O DOSTAVI SUDSKIH PISMENA
nismo se uključili
IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
nismo se uključili
A) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANA  UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA
nismo se uključili
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA  HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA
nismo se uključili
PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
nismo se uključili
IZVJEŠĆE MANDATNO – IMUNITETNOG POVJERENSTVA
nismo se uključili