Loading Događaji

Glasanje 14. ožujka 2024.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU IZVRŠENJA PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SKUPINI PREDMETA STATILEO PROTIV HRVATSKE (BROJ ZAHTJEVA: 12027/10 I DR.) I ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ: U-I-3242/2018 I DR.
Suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA
Nismo se uključili
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
Nismo se uključili
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI
Suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJIMA
Suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA
Suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOSTAVI SUDSKIH PISMENA
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
Suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LOBIRANJU
Suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA
Protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆI I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I VLADE MALEZIJE, S DRUGE STRANE
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O SVEOBUHVATNOM PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I KRALJEVINE TAJLANDA, S DRUGE STRANE
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT „REVITALIZACIJA ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE“ IZ OKVIRNOG ZAJMA
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O POTREBI ZA PISANIM SPORAZUMOM U VEZI S JEDINICAMA NEPRIHVATLJIVIMA PREMA LEAHYJEVU PRAVILU
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE POSEBNOG UPRAVNOG PODRUČJA HONG KONGA NARODNE REPUBLIKE KINE O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK I NA IMOVINU TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA
Za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O RAZGRANIČENJU ISKLJUČIVIH GOSPODARSKIH POJASEVA
Za
PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
Nismo se uključili
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA
Nismo se uključili
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM INSPEKTORATU REPUBLIKE HRVATSKE
Nismo se uključili
PRIJEDLOG STRATEGIJE DEMOGRAFSKE REVITALIZACIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2033. GODINE
Nismo se uključili
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2022. GODINI
Nismo se uključili
IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2022. GODINU
Za
IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2022.
Za
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2022. GODINU
Nismo se uključili
PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2025. GODINE „GODINOM OBILJEŽAVANJA 1100. OBLJETNICE HRVATSKOGA KRALJEVSTVA“
Nismo se uključili
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PRIGOVORE“
Za
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Za
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Za
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
Za
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
Za
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA RADI UTVRĐIVANJA (POTENCIJALNOG) KORUMPIRANJA MEDIJA JAVNIM NOVCEM
Za
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA
ZA