Loading Događaji

Amandmani na Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

13.12.2023. Cijeli dan

Amandman I

Članak 13., stavak 7, mijenja se i glasi:
(7) Sredstva ostvarena raspolaganjem nekretninama iz stavka 1. ovoga članka, prihod su:

– 30 % državnog proračuna Republike Hrvatske
– 40 % proračuna županije na čijem području se nekretnina nalazi
– 30 % proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem području se nekretnina nalazi, neovisno o tome koje nadležno tijelo raspolaže nekretninom u smislu odredbi stavaka 3., 5. i 6. ovoga članka.

Obrazloženje:

Raspolaganje nekretninama (zemljištem) iziskuje puno pripremnih radnji – parcelacija, preparcelacija, geodetske izmjere, upis u zemljišne knjige, procjena vrijednosti i za taj posao trebat će osigurati i značajna financijska sredstva i kadrovska pojačanja. Decentralizacija koja podrazumijeva troškove za lokalnu i regionalnu upravu i samoupravu, a najveći dio zarade za Državni proračun, nije stvarna decentralizacija, nego iskorištavanje resursa lokalne i regionalne uprave koje mnogi niti nemaju za zaradu Državnog proračuna. I stoga je neophodno propisati raspodjelu sredstava ostvarenih rapolaganjem nekretnina na način koji će realnije sagledavati uložena sredstva kako bi se prihod ostvario.

Amandman II

U članku 15. stavci (7), (8), (9), (10), (11) i (14) mijenjaju se i glase: 

(7) Hrvatski planinarski savez ili druga planinarska udruga članica Hrvatskog planinarskog saveza raspolagati će dijelom planinarskog doma koji je isključivo namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga prehrane, pića i napitka davanjem u zakup putem javnog natječaja. 

(8) Iznimno od odredbe stavka (7) ovog članka, ukoliko je za dio planinarskog doma iz stavka (7) ovog članka sklopljen ugovor o zakupu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, Hrvatski planinarski savez ili druga planinarska udruga članica Hrvatskog planinarskog saveza sklopiti će ugovor o zakupu neposredno sa sadašnjim zakupnikom koji obavlja ugostiteljsku djelatnost pružanja usluge prehrane, pića i napitaka u planinarskom domu pod uvjetima propisanim odlukom ministra nadležnog za poslove državne imovine iz stavka 11. ovog članka. 

(9) Iznimno od odredbe stavka (8) ovog članka, ukoliko za dio planinarskog doma iz stavka (7) ovog članka ugostiteljsku djelatnost obavlja planinarska udruga članica Hrvatskog planinarskog saveza ili druga pravna ili fizička osoba, bez sklopljenog ugovora o zakupu, Hrvataski planinarski savez ili druga planinarska udruga članica Hrvatskog planinarskog saveza sklopit će s pružateljem ugostiteljskih usluga ugovor o zakupu pod uvjetima propisanim odlukom ministra nadležnog za poslove državne imovine iz stavka (11) ovog članka. 

(10) Ukoliko sadašnji zakupnik iz stavka (8) ovog članka, odnosno pružatelj ugostiteljskih usluga iz stavka (9) ovog članka, odbije sklopit ugovor o zakupu, Hrvatski planinarski savez ili druga planinarska udruga članica Hrvatskog planinarskog saveza raspisat će javni natječaj za davanje u zakup dijela planinarskog doma iz stavka (7) ovoga članka. 

(11) Visinu zakupnine i ostale uvjete davanja u zakup odrediti će Hrvatski planinarski savez ili druga planinarska udruga članica Hrvatskog planinarskog saveza vodeći računa o posebnostima planinarskih objekata, njihovom smještaju u brdsko-planinskim područjima i pristupačnosti istih. 

(14) Sredstva ostvarena od zakupa dijela planinarskih domova iz stavka 7. ovoga članka prihod su Hrvatskog planinarskog saveza ili drugih planinarskih udruga članica Hrvatskog planinarskog saveza koje njima upravljaju, a utrošit će se za tekuće održavanje objekta.

Obrazloženje: 

Kako su planinarska društva proteklih 50 godina a neka i 90 godina od kada su izgradila planinarske domove uz investicijska održavanja radila i tekuće održavanje predlažemo ovim amandmanom da se planinarskim društvima i Savezima omogući jedini prihod koji se onda koristi za tekuće održavanje objekta koje su gradili. Ovim amandmanom, koji predlažu planinarska društva, omogućio bi se nesmetani kontinuitet rada svih planinarskih domova u Republici Hrvatskoj. 

Sandra Benčić,
Predsjednica Kluba zastupnika Možemo!