Loading Događaji

Amandmani na Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije

16.02.2023. Cijeli dan

Amandman 1.

Članak 8.

U članku 8. stavku 2. riječi “ 19 članova” mijenjaju se riječima “20 članova”.

U stavku 3. iza riječi „ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.“ briše se točka, te se dodaje zarez i riječi „organizacija civilnog društva koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije“.

Obrazloženje:

Predstavnik/ica organizacija civilnog društva koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije jest neophodan glas humanitarnih radnika, lokalnih udruga i donatora koje zastupaju stradale građane. Organizacije civilnog društva od prvog dana aktivno sudjeluju u pomoći stradalom stanovništvu u potresu, poznaju teren, potrebe stanovništva, njihove probleme i prepreke te im pružaju besplatnu pravnu pomoć radi aktivnog uključivanja u proces obnove. Zbog toga smatramo da je neophodno uključiti ih u rad Stručnog savjeta za obnovu kako bi se time održala direktna veza s građanima i njihovim potrebama i problemima koji bi se tako mogli brže i djelotvornije rješavati.

Amandman 2.

Članak 14. stavak 3.

U stavku 3. riječi “dužan je izraditi” zamjenjuje se riječju “izrađuje”.

Obrazloženje:

Ova izmjena ujednačava formulacije u stavcima 2. i 3.

Amandman 3.

Članak 108.

Stavak 5. briše se.

Stavak 6. postaje stavak 5.

Obrazloženje:

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba je donio Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona 14.veljače 2023., pa prestaje potreba za stavkom 5.

Amandman 4.

Članak 22.

Stavak  4 i 5 mijenjaju se i glase, te se dodaje stavak 6

St.4. Ako se ne može postići većina za poslove iz ovoga članka, a radi se o zgradi koja je oštećena odnosno uništena zbog prirodne nepogode ili katastrofe iz članka 1. ovoga Zakona, te zbog nastalih oštećenja predstavlja prijetnju za javnu sigurnost ili sigurnost stanara, odluku o nužnim radovima donosi Ministarstvo na zahtjev bilo kojeg suvlasnika zgrade. Odluka će obuhvatiti nužne radove za otklanjanja opasnosti za javnu sigurnost odnosno opasnosti za stanare zgrade.

St.5. Svaki suvlasnik iz stavka 4. umjesto Ministarstvu zahtjev za odlukom može podnijeti sudu koji će odluku donijeti u izvanparničnom postupku.

St.6. Postupak iz stavka 5. ovoga članka je hitan.

Obrazloženje: Kriterij suglasnosti 51% suvlasničkih udjela česta je prepreka pokretanju obnove. S obzirom da je konstrukcijska obnova u potpunosti financirana iz  javnih sredstava, a iz razloga osiguranja javne sigurnosti i sigurnosti stanara objekata uništenih u potresu, smatramo da je potrebno osigurati stanarima da i bez potrebne većine dobiju odluku o pokretanju obnove za one objekte koji su prijetnja javnoj sigurnosti ili sigurnosti stanara. Dodavanjem mogućnosti procjene upravnog tijela da zamjeni suglasnost 51% stanara, a imajući u vidu da se takvi radovi financiraju iz javnog proračuna, onemogućujemo blokiranje obnove od strane onih koji zbog osobnih ili špekulantskih  interesa ne žele dati suglasnost za obnovu.

Amandman 5.

Članak 38

U Članaku 38. dodaje se stavak 11 koji glasi:

Građevinski inspektori dužni su u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ovog zakona, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na području županija iz članka 1 ovog zakona, pregledati sve objekte za koje postoje informacije ili zahtjevi za uklanjanje, a u skladu su s kriterijima iz st.1. ovog članka.

Obrazloženje: Nije dovoljno zakonski odrediti da uklanjanje u navedenim slučajevima nalaže građevinski inspektor, već je potrebno proaktivno osigurati da se sve suspektne zgrade pregledaju od strane građevinskih inspektora i detektiraju one koje se iz navedenih razloga moraju rušiti u roku od 6 mjeseci od dana donošenaj ovog zakona.

Amandman 6.

Čl.97

St.1. članka 97 mijenja se i glasi :

Vlada podnosi Hrvatskom saboru izvješće o učincima provedbe ovoga Zakona na početku svake nove sjednice Sabora.

Obrazloženje: Do sada je zakonska obaveza izvještavanja bila svedena na jedaputa godišnje što se pokazalo i neadekvatnim s obzirom na predugi period, a sama odredba nije bila poštovana. Stoga se predlaže da Vlada o provedbi Zakona izvještava Sabor na početku svake nove sjednice Sabora, čime bi se dodatno dala i važnost procesu obnove i važnost svih grana vlasti da aktivno sudjeluju u provedbi i nadzoru nad provedbom zakona.