Loading Događaji

Amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kongeneraciji

06.07.2023. Cijeli dan

Amandman 1. 

Na članak 1.

U članku 4. stavak 1. točka 43. iza riječi “i koji su smješteni u istoj zgradi ili stambenom kompleksu” dodaju riječi “ili dijelu naselja,”

Obrazloženje: 

Ova izmjena će omogućiti da se korisnici koji nisu u istoj zgradi, ali se nalaze u neposrednoj blizini, npr. u dijelu naselja ili ulice, udruže i troše vlastitu energiju bez osnivanja nove pravne osobe. Konkretno, to bi značilo da će skupina suvlasnika zgrada ili kuća, od kojih samo neke imaju mogućnost ugradnje fotonaponskih postrojenja, moći zajednički uložiti u postrojenje u njihovoj neposrednoj blizini i zajednički koristiti jeftiniju obnovljivu energiju bez obveze osnivanja nove pravne osobe. 

Interes građana i pravnih osoba za dijeljenje energije na ovaj način već je prisutan no prepreku predstavlja upravo nužnost osnivanja nove pravne osobe za svaku zgradu primjerice u istom gradskom bloku. 

Amandman 2.

Na članak 2. 

Dodani naslov i članak 5.a. briše se. 

Obrazloženje: 

Stavkom 1. predloženog članka energetska djelatnost se definira kao subjekt odnosno izjednačava zajednicu obnovljive energije, koja je pravna osoba, s energetskom djelatnosti.

Dodatno, prema Direktivi 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka), zajednica obnovljive energije je nova pravna osoba koja se može baviti različitim energetskim djelatnostima.

 Definicijama u sklopu ovog zakona, zajednica obnovljive energije treba postati ravnopravan sudionik na tržištu koji će omogućiti građanima, jedincima lokalne samouprave te malim i srednjim poduzećima okupljanje s ciljem razvoja i provođenja projekata obnovljive energije.

Dodatno, stavak 2. uvodi se nova administrativna barijera u obliku ishođenjem posebne dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, što nije u skladu sa smjernicama zakona i Uredbom Vijeća (EU) 2022/2577 koji nalaže maksimalno uklanjanje barijera za zajednice obnovljive energije. Na primjer, većina EU zemalja ne propisuje potrebnu za posebnom registracijom energetskih zajednica, uključujući i nama blisku Sloveniju koja status zajednica obnovljive energije ima uređen na vrlo praktičan način.

Amandman 3.

Na članak 3. 

U članku 51. stavku 1. točka 3. briše se. 

Obrazloženje: 

Predlažemo da se ograničenje snage od 500 kW u potpunosti ukloni jer su zajednice obnovljive energije pravne osobe koje prema RED II direktivi EU trebaju moći ravnopravno sudjelovati na tržištima, a ovo ograničenje ih stavlja u nepovoljniji položaj.

Amandman 4. 

Na članak 3. 

U članku 51. stavak 18. riječi “višestambenoj zgradi.” brišu se te se iza riječi “te korisnike postrojenja za samoopskrbu” dodaju riječi: “višestambenim zgradama koje se nalaze u neposrednoj blizini postrojenja za samoopskrbu” 

Obrazloženje: 

Kao u obrazloženju Amandmana 1. potrebno je omogućiti krajnjim korisnicima (kućanstvima) koja su spojeni na istu niskonaponsku transformatorsku stanicu stjecanje statusa kakvog imaju korisnici postrojenja za samoopskrbu u višestambenim zgradama, tj. omogućiti im korištenje zajedničke fotonaponske instalacije za vlastitu potrošnju primjerice solarni vrtovi u naseljima.

Ovo izmjena bi omogućila kućanstvima spojenima na istu niskonaponsku transformatorsku stanicu, npr. u dijelu naselja ili ulice da steknu pogodnosti mjesečnog netiranja energije bez da moraju osnovati novu pravnu osobu.

Ovim izmjenama se predlaže da suvlasnici zgrade imaju mogućnost steći status korisnika postrojenja za samoopskrbu i time pravo na mjesečno netiranje. Isto bi se trebalo omogućiti i krajnjim korisnicima koji ne žive u zgradama, ali su spojeni na istu niskonaponsku transformatorsku stanicu. Time bi se omogućila kolektivna samoopskrba na razini dijela naselja ili ulice bez potrebe za osnivanjem nove pravne osobe.