Loading Događaji

Amandmani na prijedlog državnog proračuna za 2021. godinu

20.12.2020. Cijeli dan

Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka podnio je sljedeće amandmane na prijedlog Državnog proračuna RH za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu:

Amandman 1

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A781014 Programi vizualne djelatnosti (korisnik Ministarstvo kulture i medija) iznos od 5.525.660 kuna povećava se na iznos 7.525.660 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A767067 Ulaganje u investicijski fond Inicijative triju mora (korisnik Ministarstvo financija) smanjiti s 15.000.000 kuna na 13.000.000 kuna.

Obrazloženje: Dodatno ulaganje u kulturne sadržaje i programe bitno doprinosi društvenoj koheziji te izgradnji i očuvanju individualnog i kolektivnog identiteta. Važnost kulturnih programa dodatno je potencirana trenutnom zdravstvenom, gospodarskom i društvenom krizom. Sektor kulture posebno je pogođen krizom zbog nemogućnosti implementacije javnih kulturnih aktivnosti, stoga je proračun za kulturu i medije za narednu godinu trebalo povećati, a ne smanjivati.

Amandman 2

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A565030 Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti (korisnik Ministarstvo kulture i medija) iznos od 38.374.473 kuna povećava se na iznos 41.374.473 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A767067 Ulaganje u investicijski fond Inicijative triju mora (korisnik Ministarstvo financija) smanjiti s 15.000.000 kuna na 12.000.000 kuna.

Obrazloženje: Dodatno ulaganje u kulturne sadržaje i programe bitno doprinosi društvenoj koheziji te izgradnji i očuvanju individualnog i kolektivnog identiteta. Važnost kulturnih programa dodatno je potencirana trenutnom zdravstvenom, gospodarskom i društvenom krizom. Sektor kulture posebno je pogođen krizom zbog nemogućnosti implementacije javnih kulturnih aktivnosti, stoga je proračun za kulturu i medije za narednu godinu trebalo povećati, a ne smanjivati, a pri tome je sektor kazališne i glazbeno scenske djelatnosti posebno ugrožen.

Amandman 3

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A781002 Književno izdavaštvo (korisnik Ministarstvo kulture i medija) iznos od 32.690.707 kuna povećava se na iznos 34.690.707 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A767067 Ulaganje u investicijski fond Inicijative triju mora (korisnik Ministarstvo financija) smanjiti s 15.000.000 kuna na 13.000.000 kuna.

Obrazloženje: Dodatno ulaganje u kulturne sadržaje i programe bitno doprinosi društvenoj koheziji te izgradnji i očuvanju individualnog i kolektivnog identiteta. Važnost kulturnih programa dodatno je potencirana trenutnom zdravstvenom, gospodarskom i društvenom krizom. Sektor kulture posebno je pogođen krizom zbog nemogućnosti implementacije javnih kulturnih aktivnosti, stoga je proračun za kulturu i medije za narednu godinu trebalo povećati, a ne smanjivati. Izdavačka djelatnost bila je u krizi i prije COVID pandemije i potrebna joj je sistemska dugoročna podrška u cilju očuvanja i unapređenja djelatnosti.

Amandman 4

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A565033 Inovativne umjetničke i kulturne prakse (korisnik Ministarstvo kulture i medija) iznos od 6.033.116 kuna povećava se na iznos 8.033.116 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A916034 Promocija sporta (korisnik Ministarstvo turizma i sporta) smanjiti s 2.500.000 kuna na 500.000 kuna.

Obrazloženje: Dodatno ulaganje u kulturne sadržaje i programe bitno doprinosi društvenoj koheziji te izgradnji i očuvanju individualnog i kolektivnog identiteta. Važnost kulturnih programa dodatno je potencirana trenutnom zdravstvenom, gospodarskom i društvenom krizom. Inovativne umjetničke i kulturne prakse od prioritetnog su značaja za razvoj kulture, razvoj društvene kohezije, društvenu inkluzivnost, te podršku razvoju domaćoj produkciji. Nadalje, ova stavka posebno je važna za podršku nezavisnoj kulturi čiji su akteri unutar kulturnog sektora najteže pogođeni COVID pandemijom, a mnogi umjetnici ostali bez primanja. S obzirom na to da se različite aktivnosti u vezi promocije sporta i sportskih aktivnosti financiraju ne samo kroz proračun već i kroz lutrijska sredstva, smatramo da je važno ova sredstva usmjeriti na predloženu stavku.

Amandman 5

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A565034 Međunarodna kulturna suradnja (korisnik Ministarstvo kulture i medija) iznos od 4.697.107 kuna povećava se na iznos 5.197.107 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A916005 Državno priznanje – trajne novčane naknade (korisnik Ministarstvo turizma i sporta) smanjiti s 22.000.000 kuna na 21.500.000 kuna.

Obrazloženje: Dodatno ulaganje u kulturne sadržaje i programe bitno doprinosi društvenoj koheziji te izgradnji i očuvanju individualnog i kolektivnog identiteta. Važnost kulturnih programa dodatno je potencirana trenutnom zdravstvenom, gospodarskom i društvenom krizom. Sektor kulture posebno je pogođen krizom zbog nemogućnosti implementacije javnih kulturnih aktivnosti, stoga je proračun za kulturu i medije za narednu godinu trebalo povećati, a ne smanjivati. Međunarodna kulturna suradnja važan je mehanizam kulturnog razvoja, detektiranja i prijenosa dobrih praksi, doprinosi stvaranju zajedničkog europskog kulturnog prostora i europskog identiteta.

Amandman 6

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A577015 Državne nagrade za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 940.000 kuna povećava se na iznos 1.140.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A621185 Potpora hrvatskom katoličkom sveučilištu (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) smanjiti s 25.700.000 kuna na 25.500.000 kuna.

Obrazloženje: Nagrade u području tehničke kulture usmjerene su na pojedince i udruge zbog njihovog izuzetnog doprinosa širenju i unapređenju tehničke kulture. S obzirom da nam je jedan od dugoročnih razvojnih ciljeva vezan uz poticanje STE(A)M-a važno je i kroz sustav nagrađivanja pokazati da se valoriziraju napori dobrovoljnih organizacija i pojedinaca u tom polju kako bi učenicima, ali i djelatnicima u tom sektoru, poslali poruku da je tehnička kultura valorizirana i s aspekta obrazovanja, znanosti i istraživanja te kao jedan od važnih mehanizama ekonomskog razvoja.

Amandman 7

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A577016 Prevencija nasilja i ovisnosti (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 2.775.000 kuna povećava se na iznos 3.075.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A621185 Potpora hrvatskom katoličkom sveučilištu (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) smanjiti s 25.700.000 kuna na 25.400.000 kuna.

Obrazloženje: Prema izvješću Pravobraniteljice za djecu za 2019 godinu navodimo da su investicije u prevenciju nasilja i ovisnosti nedovoljne te zbog toga škole različto pristupaju prevenciji i intervencijama u odnosu na vršnjačko nasilje te postupanje nije uvijek zakonski ni stručno ujednačeno. Provode se različti programi prevencije, no dio njih nije evaluiran pa nisu poznati njihovi učinci ni ishodi za djecu. Nedovoljno je preventivnih aktivnosti za razvijanje socijalno-emocionalnih kompetencija i empatije, posebice za razvoj vještina rješavanja sukoba. Pravobraniteljica je istaknula da ured dobiva prijave koje prijavitelji doživljavaju kao nacionalno motivirane sukobe, ali da škole u svojim strategijama prevencije nemaju predviđeno provođenje programa građanskog odgoja usmjerenog na učenje o ljudskim pravima, toleranciji i prihvaćanju različitosti. Napominje se da su takvi incidenti najčešće usmjereni prema učenicima romske, srpske ali i drugih nacionalnosti. Ističe se i nedostatak stručnih kapaciteta škola za pravilno reagiranje na pojave nasilja, ali i provedbu preventivnih programa. Iz svega navedenog, a imajući u vidu da nam je zaštita prava djece i mladih, te osiguranje odgoja i obrazovanja koje će djecu učiti osnovnim vrijednostima i vještinama nenasilja, mira i poštovanja svakog čovjeka nacionalni prioritet, smatramo da je ovu stavku nužno povećati, te nastaviti povećavati narednih godina kako bi u svim školama u RH imali jednaku razinu znanja i stručnih kapaciteta za provedbu prevencije nasilja i ovisnosti među mladima.

Amandman 8

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 13.202.728 kuna povećava se na iznos 13.702.728 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A621185 Potpora hrvatskom katoličkom sveučilištu (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) smanjiti s 25.700.000 kuna na 25.200.000 kuna.

Obrazloženje: Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih podržava organizacije civilnog društva u provedbi programa u području promicanja socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta, unapređenju kvalitete života djece i mladih, poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području i srodnim područjima kojima se osigurava kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih te poticanje društveno korisnih aktivnosti, volonterstva i aktivnog građanstva. Kompentecije i znanja koja djeca stječu kroz te programe od iznimne su važnosti za izgradnju djece i mladih u aktivne, informirane građane i izgradnju građanskih kompentecija. Iz tog razloga je predloženo povećanje sredstava na navedenoj poziciji kako bi se osigurala dostatna sredstva za širenje mreže vaninstitucionalnih programa za djecu i mlade i u ona područja (ruralna, manje razvijena) u kojima takvih programa nema ili su nedostatni.

Amandman 9

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A577028 Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 17.645.058 kuna povećava se na iznos 17.945.058 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A621185 Potpora hrvatskom katoličkom sveučilištu (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) smanjiti s 25.700.000 kuna na 25.400.000 kuna.

Obrazloženje: U cilju promocije STE(A)M područja među djecom i mladima tražimo da se povećaju izdvajanja za Hrvatsku zajednicu tehničke kulture kako bi osigurali dostatan broj programa i kapaciteta za podršku djeci i mladima.

Amandman 10

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A577131 Poticaji obrazovanja nacionalnih manjina (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 4.500.000 kuna povećava se na iznos 4.800.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A621185 Potpora hrvatskom katoličkom sveučilištu (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) smanjiti s 25.700.000 kuna na 25.400.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je unaprijediti položaj nacionalnih manjina i osobito unaprijediti obrazovanje djece – pripadnika nacionalnih manjina. To je posebno važno u odnosu na nacionalne manjine u osobito teškom položaju, poput romske nacionalne manjine i to u pogledu osiguravanja institucionalnih i vaninstitucionalnih programa koji će pomoći boljoj socijalnoj uključenosti, školskom uspjehu, promociji obrazovanja i posebice promociji i osiguravanju predškolskih programa.

Napominjemo da, posebice među romskom nacionalnom manjinom, još uvijek ima djece koja nemaju pristup obrazovnim sadržajima, posebno onim digitalnim, jer mnoga kućanstva nemaju internet. Ovo je osobito važno u kontekstu COVID krize i pristupu obrazovanju za djecu koja nemaju infrastrukturu za praćenje nastave na daljinu.

Amandman 11

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A577133 Poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 3.180.000 kuna povećava se na iznos 3.300.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A916018 Nacionalni program sporta – priprema, provođenje, praćenje (korisnik Ministarstvo turizma i sporta) smanjiti s 800.000 kuna na 680.000 kuna.

Obrazloženje: Brojni nacionalni programi, pa i prijedlog nove Nacionalne razvojne strategije ističu važnost razvoja programa rada s darovitim učenicima i studentima; tu u prvom redu smatramo da je potrebno jačati kapacitete nastavnika i škola da organiziranju i provode takve programe. Predloženi iznos je u potpunosti nedostatan: prema broju osnovnih i srednjih škola te visokoškolskih ustanova, iznos po obrazovnoj ustanovi predviđen za rad s darovitim učenicima iznosi svega 1100 kuna. Svaka od tih ustanova za taj iznos bi trebala provoditi ovih 5 vrsta aktivnosti : povećan rad učitelja s darovitim učenicima, nabavljati potrebnu nastavnu opremu i literaturu, osigurati pristup posebnim izvorima znanja, pripremati i organizirati državna i međunarodna natjecanja darovitih učenika u organizaciji nadležnog ministarstva za obrazovanje i drugih subjekata koji za to imaju odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje te osiguravati poticajna sredstva učenicima za stipendije, nagrade i drugo. Smatramo da to s navedenim iznosom od 1100 kuna nije moguće ostvariti pa se postavlja pitanje svrhe ovakvog neadekvatnog financiranja. Za bilo kakav ozbiljniji i sustavniji rad s darovitim učenicima ovaj iznos trebao bi biti minimalno deseterostruko veći.

Amandman 12

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A578041 Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 20.747.143 kuna povećava se na iznos 21.747.143 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A522024 Prikupljanje i obrada projektne dokumentacije za financiranje sredstvima iz EU fondova (korisnik Ministarstvo branitelja) smanjiti s 3.204.000 kuna na 2.204.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je unaprijediti pomoć u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju kroz unapređenje položaja pomoćnika na način da se razriješe problemi s zapošljavanjem i radnim uvjetima, uspostava standarda kvalifikacije, pa samim time i obrazovanje za njihovo zanimanje. Smatramo da je potrebno osigurati za pomoćnike u nastavi ugovore o radu na neodređeno vrijeme, osigurati pravo na plaćeni tjedni i godišnji odmor, te definirati koeficijente za plaće.

Amandman 13

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A579004 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 2.520.000 kuna povećava se na iznos 2.720.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A558041 Administracija i upravljanje (korisnik Ministarstvo branitelja) smanjiti s 57.216.000 kuna na 57.016.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je unaprijediti izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama, te izjednačiti pristup učenicima iz svih dijelova Republike Hrvatske kvalitetnim izvannastavnim aktivnostima koje su važan dio odgoja i obrazovanja. Nejednakost u pristupu izvannastavnim aktivnostima ujedno predstavlja i oblik nejednakosti u pristupu obrazovanju.

Amandman 14

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A580003 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 2.125.250 kuna povećava se na iznos 3.125.250 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A558041 Administracija i upravljanje (korisnik Ministarstvo branitelja) smanjiti s 57.216.000 kuna na 56.216.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je unaprijediti izvannastavne aktivnosti u srednjim školama i visokim učilištima, te izjednačiti pristup učenicima i studentima iz svih dijelova Republike Hrvatske kvalitetnim izvannastavnim aktivnostima koje su važan dio odgoja i obrazovanja. Nejednakost u pristupu izvannastavnim aktivnostima ujedno predstavlja i oblik nejednakosti u pristupu obrazovanju.

Amandman 15

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A733051 Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i student (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 2.829.156 kuna povećava se na iznos 3.329.156 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A621185 Potpora hrvatskom katoličkom sveučilištu (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) smanjiti s 25.700.000 kuna na 25.200.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je olakšati obrazovanje slijepim i slabovidnim učenicima i studentima osiguranjem adekvatne nastavne literature kako bi se olakšala njihova integracija u redovne odgojno obrazovne programe. Pri tome je posebno važno osigurati sredstva i tehnologiju za prilagodbu svih obrazovnih materijala za slijepe i slabovidne studente s obzirom na to da se literatura brže mijenja, ovisi o pojedinom predavaču/profesoru.

Amandman 16

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A767042 Obrazovanje osoba bez hrvatskog državljanstva (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 835.000 kuna povećava se na iznos 1.135.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K761007 Izrada studije hrvatskog turizma (korisnik Ministarstvo turizma i sporta) smanjiti s 2.500.000 kuna na 2.200.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je olakšati integraciju osoba bez državljanstva. Osnova svakog integracijskog procesa je svladavanje jezika, te osiguranje pristupa obrazovanju. Napominjemo da je osiguranje pristupa obrazovanju i međunarodnopravna obveza RH za djecu i mlade koji nisu državljani RH, a posebno za djecu koja imaju izbjeglički/azilni status. Poziciju Izrada studija hrvatskog turizma potrebno je u potpunosti ukinuti i prenamijeniti iz dva razloga: postoji recentna studija pod nazivom Ključna pitanja održivosti hrvatskog turizma koju su pripremili istaknuti hrvatski stručnjaci Siniša Topalović, Emanuel Tutek, Neven Ivandić i Hrvoje Šimović. Nadalje, sigurni smo da je i Svjetska banka u sklopu ugovora za pripremu analitičkih podloga za Nacionalnu razvojnu strategiju koju je Vlada RH platila čak 32 miliona kuna, analizirala i turistički sektor na dovoljno zadovoljavajući način da bi zaposlenici Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja iz toga mogli pripremiti analizu i prijedloge ciljeva i mjera za razvoj turizma.

Amandman 17

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A621048 Projektno financiranje znanstvene djelatnosti (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 97.500.000 kuna povećava se na iznos 101.500.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A916003 Državne nagrade za vrhunska sportska dostignuća (korisnik Ministarstvo turizma i sporta) smanjiti s 13.500.000 kuna na 9.500.000 kuna.

Obrazloženje: Realizacija strateških ciljeva RH podrazumijeva i povećanje izdvajanja za znanost, istraživanje i razvoj. S obzirom na to da nam je sektor istraživanja i razvoja segmentiran i podfinanciran smatramo da je izdvajanja za sektor potrebno značajnije povećavati svake godine. U skladu s novim ciljevima zelene i digitalne Europe, smatramo da je projektno financiranje potrebno promijeniti u programsko (dugoročnije), osigurati značajnija sredstva za financiranje istraživanja i razvoja u području obnovljivih izvora energije, klimatskih promjena, mitigacije i prilagodbe

klimatskim promjenama, istraživanja u području bioraznolikosti, te društvena istraživanja povezana sa društvenim, ekonomskim i pravnim promjenama izazvanim zelenom i digitalnom transformacijom.

Amandman 18

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A622007 Financijska potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti (korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) iznos od 1.830.000 kuna povećava se na iznos 2.030.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A558041 Administracija i upravljanje (korisnik Ministarstvo branitelja) smanjiti s 57.216.000 kuna na 57.016.000 kuna.

Obrazloženje: Povećanje ulaganja u popularizaciju znanosti ključan je preduvjet razvoja gospodarstva i društva na temelju znanstveno objektivnim činjenica, borbi protiv lažnih vijesti i teorija zavjere koje smo prilike imali vidjeti i tokom COVID pandemije. Promocija znanosti među djecom i mladima ključna je i za njihov razvoj kritičkog mišljenja, kao i poticanju daljnjeg obrazovanja i razvoja karijere u znanstvenim područjima.

Amandman 19

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija 121 Pravobranitelj za djecu iznos od 6.271.835 kuna povećava se na iznos 6.771.835 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A629000 Administracija i upravljanje (korisnik Ministarstvo pravosuđa i uprave) smanjiti s 205.117.500 kuna na 204.617.500 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je ojačati pravobraniteljstvo za djecu kao i ostale neovisne institucije za zaštitu ranjivih skupina.

Amandman 20

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija 122 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova iznos od 4.147.038 kuna povećava se na iznos 5.147.038 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A629000 Administracija i upravljanje (korisnik Ministarstvo pravosuđa i uprave) smanjiti s 205.117.500 kuna na 204.117.500 kuna.

Obrazloženje: potrebno je ojačati pravobraniteljstvo za ravnopravnost spolova posebno zbog njihove uloge u provedbi Istanbulske konvencije, te provedbi standarda ravnopravnosti spolova i borbi protiv rodne diskriminacije na svim razinama.

Amandman 21

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija 123 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom iznos od 5.559.586 kuna povećava se na iznos 5.859.586 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A558041 Administracija i upravljanje (korisnik Ministarstvo branitelja) smanjiti s 57.216.000 kuna na 56.916.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je ojačati pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom s obzirom da se radi o instituciji koja se bavi realizacijom prava posebno ugrožene skupine koja čini gotovo 11% populacije. Ured je potrebno dodatno kapacitirati u pogledu stručnih zaposlenika, te osigurati otvaranje ureda u svim većim hrvatskim gradovima.

Amandman 22

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A654021 Obrana od tuče (korisnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) iznos od 3.945.000 kuna povećava se na iznos 5.945.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545042 Opremanje materijalno tehničkim sredstvima (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 97.190.000 kuna na 95.190.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je ojačati protugradnu obranu zbog utjecaja klimatskih promjena, a time će se rasteretiti i lokalni proračuni. Ulaganje u sustave prevencije poput obrane od tuče, obrane od poplava i požara ključan je element pripreme za klimatske promjene i smanjenja njihovog utjecaja na primarne djelatnosti poput poljoprivrede.

Amandman 23

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija T779042 Sustav za navodnjavanje (korisnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) iznos od 3.920.000 kuna povećava se na iznos 4.920.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A576624 Administracija i upravljanje ministarstvom (korisnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) smanjiti s 133.283.000 kuna na 132.283.000 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je ojačati sustav za navodnjavanje zbog utjecaja klimatskih promjena te time bolje zaštititi poljoprivredne kulture. Sustavi navodnjavanja godinama se navode kao važna investicija za razvoj poljoprivrede no i dalje ne postoje značajnija ulaganja u infrastrukturu sustava za navodnjavanje. Sredstva predložena proračunom su daleko ispod razine koja bi osiguravala ozbiljniji i sustavniji pristup navodnjavanju uz implementaciju mehanizama zaštite okoliša odnosno smanjenja štete po okoliš od sustava navodnjavanja.

Amandman 24

U prijedlogu državnog proračuna za 2021 godinu, u Posebnom dijelu, pozicija A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE iznos od 14.500.00 kuna povećava se na iznos od 750.000.00 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K761007 Izrada studije hrvatskog turizma (korisnik Ministarstvo turizma i sporta) smanjiti s 2.500.000 kuna na 1.464.500.00 kuna.

Obrazloženje: Hrvatska je zemlja u kojoj njeni stanovnici imaju jednu od najviših stopa percepcije korupcije, posebno političke korupcije. Tome svjedoče i brojne afere vezane za političku umiješanost u koruptivna kaznena djela. Ova Vlada kontinuirano naglašava koliko je predana borbi protiv korupcije, a istovremeno za Strategiju suzbijanja korupcije naziva Nacionalnim programom mada isti ne postoji više od desetljeća. Postoje godišnji akcijski planovi vezani za provedbu strategije no oni se u proračunu ne spominju. Još je gore što se za provedbu strategije izdvaja ukupno 14.500,00 kuna što je manje od prosječne mjesečne plaće dužnosnika. Stoga je najbolje ovu stavku brisati i javno deklarirati da je ova Vlada odustala od provedbe Strategije ili je povećati na iznos koji će minimalno omogućiti praćenje njene provedbe, izvještavanje javnosti i koordinaciju tijela u sustavu zaduženih za implementaciju Strategije. Napominjemo da ni predloženi iznos ne smatramo adekvatnim, no u situaciji u kojoj nove Strategije za period nakon 2020 ni nema držimo da je potrebno minimalno osigurati sredstva za evaluaciju provedbe dosadašnje strategije i implementirati mjere koje smo gore naveli.

Amandman 25

U prijedlogu državnog proračuna za 2021 godinu, u Posebnom dijelu, pozicija A513042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.) iznos od 13.500.00 kuna povećava se na iznos od 750.000.00 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K761007 Izrada studije hrvatskog turizma (korisnik Ministarstvo turizma i sporta) smanjiti s 2.500.000 kuna na 728.000.00 kuna.

Obrazloženje: Proračunska stavka naziva Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne uključenosti trebala bi obuhvaćati ukupan trošak Vlade RH na koordinaciji, praćenju i izvještavanju o provedbi strategije, financiranje mjera za koje je zadužena Vlada RH, te evaluaciju završenog strateškog razdoblja i izradu novog plana. Predviđajući svega 13.500.00 kuna za provedbu Strategije Vlada zapravo pokazuje da po tom pitanju ništa ne radi. Stoga je bolje da se ili ta stavka briše ili da se rezerviraju sredstva koja će omogućiti evaluaciju provedbe dosadašnje strategije i implementirati mjere koje smo naveli.

Amandman 26

U prijedlogu državnog proračuna za 2021 godinu, u Posebnom dijelu, pozicija A538087 SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE, iznos od 823.923.104 kuna povećava se na iznos od 926.053.104.00 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti sa 120.590.000 na 68.760.000.00 kuna, stavke A545060 Obuka i vježbe (korisnik Ministarstvo obrane) smanji sa 90.090.000 na 69.790. 000.00, stavka A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA (korisnik Ministarstvo obrane) smanji sa 169.630.500 na 139.630.500 u dijelu rashoda za usluge.

Obrazloženje: S obzirom da će se sredstva iz Fonda solidarnosti koristiti isključivo za obnovu zgrada javne namjene smatramo da je potrebno povećati sredstava za obnovu privatnih zgrada, stanova i kuća kako bi oni najugroženiji mogli što prije useliti u svoje kuće i stanove i kako bi se osigurala sigurnost građana i građevina.

Amandman 27

U prijedlogu državnog proračuna za 2021.godinu, u Posebnom dijelu, unutar stavke A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja) dodaje se stavka A768059 BESPLATNI OBROCI U OSNOVIM ŠKOLAMA i iznosi 300.000.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) smanjiti sa 100.000 kn na nula kuna. Dodatno stavka A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA (korisnik Ministarstvo obrane) smanjuje se s 2.894.022.350 na 2.594.122.350 kuna.

Obrazloženje: S ciljem poboljšanja kvalitete prehrane, edukacije djece i mladih o zdravoj prehrani, prevenciji pretilosti i prevenciji pothranjenosti , te psihofizičkog razvoja učenika predlažemo da se za sve učenike uvede besplatna školska prehrana osiguranjem toplog obroka baziranog isključivo na lokalnim i sezonskim namirnicama koje će se nabavljati putem zelene javne nabave, koristeći kratke lance opskrbe i favorizirajući lokalni uzgoj. Na ovaj način investicija u školsku prehranu imati će i značajan učinak na otvaranje tržišta za lokalne proizvode, mogućnost planiranja malih proizvođača, te povećanje javne svijesti o prednostima lokalnog uzgoja.

Amandman 28

U prijedlogu državnog proračuna za 2021 godinu, u Posebnom dijelu, pozicija A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova), iznos od 10.266.000 kuna povećava se na iznos od 110.266.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A553131 ADMINSITRACIJA I UPRAVLJANJE (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 6.687.850.000 kuna na  6.587.850.000 kuna.

Obrazloženje: U Republici Hrvatskoj sustav civilne zaštite godinama je zanemarivan što je dovelo de facto do njegovog urušavanja. S druge strane, sigurnosni izazovi sve više su vezani uz klimatske promijene i različite elementarne nepogode za koje RH nema spreman sustav odgovora već te poslove dodjeljuje oružanim snagama ili drugim dionicima koji nisu trenirani za te izazove. Koncept domovinske sigurnosti pokazao se neučinkovit u odgovoru na korona krizu, potres u Zagrebu i okolici te je potrebno krenuti graditi snažan sustav civilne zaštite. Predlažemo da se dio sredstava već rezerviran unutar MUP-a preusmjeri u sustav civilne zaštite.

Amandman 29

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija T863009 PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova), iznos od 663.000 kuna povećava se na iznos od 10.663.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A553175 ADMINSITRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE  (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 52.850.000 kuna na  42.850.000 kuna.

Obrazloženje: Kao u prethodnom amandmanu, ovim amandmanom jačamo sustav civilne zaštite na način da se rezerviraju sredstva za prve projekte novog sustava civilne zaštite. Predlažemo da se sredstva za te aktivnosti osiguraju iz stavke MUP- a vezane za upravljanje ilegalnim migracijama budući da upravo civilna zaštita bi mogla učinkovito doprinijeti u upravljanju ilegalnim migracijama.

Amandman 30

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, u Posebnom dijelu, korisnika Ministarstva obrane, otvara se nova stavka K545079 OPREMANJE HELIKOPTERIMA HITNE MEDICINSKE SLUŽBE   i iznosi 57.477.000.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K545078 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM  (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 57.477.000 kuna na  0 kuna.

Obrazloženje: Republika Hrvatska još uvijek nema organiziranu hitnu medicinsku helikoptersku službu već istu obavlja s improviziranim helikopterima Oružanih snaga RH. U tom smislu ovaj amandman će osigurati  kupovinu pravih helikoptera za hitnu službu, a helikopteri koji se sada koriste mogu se vratiti u svrhe obrane.

Amandman 31

U prijedlogu proračuna za 2021. godinu u Posebnom dijelu, pozicija K776046 RAZVOJNA SURADNJA (korisnik Ministarstvo vanjskih poslova), iznos od 11.724.000 kuna, povećava se na 61.724.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju 03205 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE smanjiti s 75.494.727 kuna na  25.494.727 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je povećati sredstva za međunarodnu razvojnu suradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova budući da je to snažan vanjsko-politički alat koji može doprinijeti kvalitetnom pozicioniranju RH u međunarodnim odnosima a koji je do sada bio sustavno zanemarivan.

Amandman 32

U prijedlogu proračuna za 2021. godinu u Posebnom dijelu, pozicija A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU (korisnik Ministarstvo vanjskih poslova), iznos od 5.300.000 kuna, povećava se na 35.300.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545066 NATO MISIJE I OPERACIJE (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 141.690.100 kuna na  111.690.100  kuna.

Obrazloženje: Do sada je RH imala politiku da bude prisutna u međunarodnim oružanim sukobima kroz  primarno sa svojom vojnom komponentom kroz međunarodne vojne misije. Držimo da je uz vojne misije potrebno ojačati i civilne-razvojne misije budući da RH ima iznimno iskustvo izgradnje mira u post-ratnom periodu i ta znanja moramo početi dijeliti s ljudima u oružanim sukobima.

Amandman 33

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA (korisnik Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), iznos od 150.000.000 kuna povećava se na iznos od 250.000.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju  T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE (korisnik Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) smanjiti s 263.500.000 kuna na  163.500.000 kuna.

Obrazloženje: Držimo da je politika subvencija i državnih jamstava za stambene kredite pogrešna jer doprinosi povećanju cijena nekretnina i nije dostupna za sve građane koji imaju potrebu za rješavanjem stambenog pitanja. Iz tog razloga predlaže se povećanje sredstava za društveno poticajnu stanogradnju koja bi bila jeftinija i dostupnija većem broju mladih obitelji.

Amandman 34

U prijedlogu proračuna za 2021. godinu u Posebnom dijelu, unutar stavke 37 OBRAZOVANJE, otvara se nova pozicija A557014 PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA  (pri Ministarstvu obrazovanja) i iznosi 4.000.000 kn.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A878002 EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA (korisnik Ministarstvo branitelja) smanjiti s 6.028.000 kuna na  2.028.000  kuna.

Obrazloženje: Već dugi niz godina građani RH se javno zalažu i očekuju uvođenje građanskog odgoja u obrazovni program. Nedostatak sustavnog provođenja građanskog odgoja u našim školama, rezultira nepripremljenosti naših mladih za aktivnim sudjelovanjem u demokratskom životu RH. Tema Domovinskog rata, ali i mira i nenasilja bit će uključena u građanski odgoj.

Amandman 35

U prijedlogu proračuna za 2021. godinu u Posebnom dijelu, unutar stavke 096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, otvara se nova pozicija A618003 DODACI PLAĆAMA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA (pri Ministarstvu zdravstva) i iznosi 7.000.000 kn.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545072 DUHOVNA SKRB (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 9.872.000 kuna na  2.872.000  kuna.

Obrazloženje: Budući da su djelatnici u zdravstvu pod pojačanim pritiskom vezanim za pandemiju korona virusa i da ulažu iznimne napore i dodatne neplaćene sate, a da za sada nemamo naznaka da će se situacija znatnije popraviti, smatramo da se istima treba osigurati dodatne naknade za njihov rad.

Amandman 36

U prijedlogu proračuna za 2021. godinu u Posebnom dijelu, unutar stavke 049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA otvara se nova stavka  A822036 RAZVOJ ZADRUGARSTVA I SOCIJALNE EKONOMIJE i iznos 5.000.000 kuna.

Sukladno članku 38. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A539100  ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA umanjiti sa 6.576.784.057 kuna na 6.571.784.057 kuna.

Obrazloženje: Potrebno je pokrenuti aktivnosti vezane za jačanje zadrugarstva i socijalne ekonomije u cilju ispunjavanja programa provedbe transformacije gospodarstva spram zelenom, cirkularnom gospodarstvu.

Amandman 37

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI (korisnik Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje) iznos od 350.000 kuna povećava se na iznos 2.350.000kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 52.497.000 kuna na 50.497.000 kuna.

Obrazloženje: Hrvatska se obvezala na provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija), ali nije izdvojila značajnija sredstva za njezinu provedu, uključujući servise za žene (SOS telefoni i skloništa), te posebice stambeno zbrinjavanje žena i djece nakon izlaska iz nasilja (jer nema dovoljno skloništa) ili nakon izlaska iz skloništa.

Amandman 38

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI (korisnik Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) iznos od 2.145.000 kuna povećava se na iznos 5.145.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju K553009 POLIICIJSKA OPREMA (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 141.510.00 kuna na 138.510.000 kuna.

Obrazloženje: U proračunu nisu razvidna sredstva kojima se izrijekom implementira provedba Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), te nisu odvojena značajnija sredstva za borbu protiv nasilja nad ženama, posebice sredstva osigurana za servise (skloništa), ali i prevenciju, te se ovime osiguravaju dodatne sredstva za provedbu Istanbulske konvencije.

Amandman 39

U prijedlogu proračuna za 2021. godinu u Posebnom dijelu, unutar stavke 39 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT (korisnik Ministarstvo branitelja) otvara se nova stavka  A753012 OBNOVA OŠTEĆENIH I PORUŠENIH SPOMENIKA IZ NOB-a i iznos 2.000.000 kuna.

Sukladno članku 38. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU umanjiti sa 6.300.000 kuna na 4.300.000 kuna.

Obrazloženje: Budući da je u Republici Hrvatskoj od 1990. do danas uništeno preko 3000 spomenika iz Narodno-oslobodilačke borbe, te budući da nema cjelovite strategije obnove i pravne zaštite NOB spomenika, ovim amandmanom osigurati će se sredstva za njihovu obnovu.

Amandman 40

U prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu, Posebnom dijelu, pozicija T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA (korisnik Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) iznos od 5.000.000 kuna povećava se na iznos 5.350.000 kuna.

Sukladno članku 38 Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A919001 PROJEKT ISTRAŽIVANJA I EKSPLOTACIJE UGLJIKOVODIKA 350.000 smanjiti s 350.000 kuna na 0 kuna.

Obrazloženje:

Imajući u vidu da su posljedice klimatskih promjena sve češće i jače, au  RH se to manifestira i u učestalim poplavama, potrebno je povećati sredstva na stavci sanacije šteta od poplava. Predlažemo da se ta sredstvo prenamjene sa projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika koji upravo doprinose klimatskim promjenama.