Loading Događaji

Amandmani na Obiteljski zakon

09.12.2023. Cijeli dan

Amandman 1. 

Članak 7. 

U članku 84. u promijenjenom stavku 4. briše se točka i dodaje se: „osim ako ostvarivanje osobnih odnosa s roditeljima i drugim osobama iz članka 120. ovog Zakona ugrožava sigurnost djeteta ili roditelja s kojim dijete živi. 

Obrazloženje: 

Nužno je napraviti izuzeće u slučaju nasilja u obitelji zbog usklađivanja članka Zakona s Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (članak 31.) i Konvencijom o pravima djeteta (članak 9.) 

Amandman 2. 

Članak 8. 

U članku 95. u promijenjenom stavku 2. riječi „nije u interesu djeteta.“ brišu se i dodaju se riječi: „izlaže dijete nasilju ili ugrožava sigurnost i dobrobit djeteta ili drugog roditelja.“ 

Obrazloženje:

Nasilje u obitelji predstavlja povredu osobnih prava djeteta i prava na sigurnost djeteta i roditelja sa kojim živi te je potrebno izričito navesti da ne postoji dužnost i odgovornost roditelja koji stanuje s djetetom da omogući i potiče ostvarivanje osobnih odnosa s drugim roditeljem kada drugi roditelj ugrožava nasiljem dijete ili drugog roditelja. 

Amandman 3. 

Članak 8. 

U članku 95. na kraju stavka 3. briše se točka te se dodaju riječi: „osim ako je zbog nasilja ugroženo pravo i sigurnost djeteta ili drugog roditelja.“ 

Obrazloženje: 

Ovim amandmanom usklađujemo članak 8. stavak 3. ovog Zakona sa stavkom 2. članka 31. Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. 

Amandman 4. 

Članak 27. 

U članku 323. promijenjenom stavku 3. nakon riječi „postojanju obiteljskog nasilja“ dodaju se riječi „i u slučajevima postojanja tvrdnji o obiteljskom nasilju“

Obrazloženje: 

Postojanje tvrdnji o obiteljskom nasilju dovoljan je razlog da se provode odvojeni razgovori sa strankama, kako bi se izbjegla retraumatizacija i sekundarna viktimizacija žrtve nasilja. Dodatno valja uzeti u obzir da postupci po eventualno podnijetoj kaznenoj i prekršajnoj prijavi traju predugo da bi se čekalo na ishod kako bi se utvrdilo postojanje nasilja. 

Amandman 5. 

Članak 28. 

U članku 324. stavku 1. točka 2. na kraju dodaju se riječi. „osim u slučajevima tvrdnji ili sumnji na obiteljski nasilje“ 

Obrazloženje: 

U svrhu sprječavanja nejednakog pristupa i rješenja u praksi smatramo potrebnim jasno propisati da se u slučajevima tvrdnji ili sumnje na obiteljsko nasilje u izvješće ne unosi sadržaj iz stavka 1. točke 2. 

Amandman 6. 

Članak 35. 

U članku 416. stavku 1. iza točke 3, na dodanu točku 4. briše se točka i dodaju se riječi: „ i postojanje povijesti obiteljskog nasilja.“ 

Obrazloženje: 

U praksi se ova odredba nažalost često tumačila na način da povijest nasilja ne znači da je ono i dalje prisutno iako znamo da nasilje s vremenom progresira, ako nasilnici nisu uključeni u rehabilitacijske programe.