Loading Događaji

Amandmani na Konačni prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

11.07.2023. Cijeli dan

Amandman 1.

Članak 3. 

U stavku 1. točki 2. riječi “,bez prisustva veće količine praha i/ili gline,” brišu se.

Obrazloženje: Navedenom točkom definira se značenje pojma dohranjivanje plaže pri čemu se otvara prostor za arbitrarno tumačenje dopuštene količina praha i/ili gline.

Amandman 2. 

Članak 3.

U stavak 1. dodaje se nova točka 4. koja glasi: 

Građevine u vezi s morem su one koje služe obavljanju poslova u vezi s morem (lučka kapetanija, carinarnica, pomorska policija i sl.) kao i objekti u kojima se u javnom interesu ili interesu sporta ili edukacije obavlja djelatnost koja je povezana s morem (pomorski muzej, škola jedrenja, škola ronjenja i sl).”

A dosadašnje točke od 4. do 30. postaju točke od 5. do 31.  

Obrazloženje: Budući da članak 14. definira uvjete za planiranje i građenje na pomorskom dobru te u stavku 4., točki 9. koristi termin građevine koje nisu u vezi s morem držimo da je u pojmovniku nužno definirati one koje jesu u vezi s morem kako bi se izbjegla arbitrarna tumačenja. 

Amandman 3.

Članak 8. 

U stavku 8. točki 4. riječ “izbjegavanje” zamijeniti riječju “zabranu”. 

Obrazloženje: Nepotrebna koncentracija i nekontrolirano širenje gradnje na pomorskom dobru su same po sebi negativna pojava koje uništavaju ekosustav te trebaju biti jasno i nedvosmisleno zabranjene. 

Amandman 4.

Članak 9.

U stavku 8. riječi “iz stavka 8. ovoga članka” briše se. 

Obrazloženje: Budući da se radi o stavku 8. istoga članka, nepotrebno je isticati da se radi o stavku 8. 

Amandman 5.

Članak 10.

U stavku 5. riječi “iz članka 46. stavka 1. ovog Zakona.” zamjenjuju se riječima “iz članka 45. stavka 1. ovog Zakona.”

Obrazloženje: Članak 46. stavak 1. odnosi se na odluke o posebnoj upotrebi, dok članak 45. stavak 1. definira posebne namjene. 

Amandman 6.

Članak 10.

U stavku 11. riječ “građevina” mijenja se u “građevine” te se iza nje dodaju riječi “u javnom interesu”.

Obrazloženje: Članak 10. stavak 11. u izvornom obliku otvara prostor za izvlaštenje privatnog vlasništva u interesu privatnih investitora, što je nedopustivo s ustavnopravnog aspekta zaštite privatnog vlasništva. Izvlaštenja su opravdana jedino u situacijama nužnosti zahvata u prostoru koji su u javnom interesu. 

Amandman 7. 

Članak 14. 

U stavku 4. točki 8. rečenica  “Navedena odredba ne odnosi se na kampove” briše se.  

Obrazloženje: Potrebno je izbrisati navedenu rečenicu jer navedeni članak i stavak u izvornom obliku impliciraju da se planiranje i građenje kampova dozvoljava na samoj granici pomorskog dobra.  

Amandman 8. 

Članak 19.

U stavku 3. nakon riječi: “u radu Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra kao” dodaju se riječi “dodatni i”.

Obrazloženje: U slučajevima kada se određuje ili mijenja granica pomorskog dobra na ušćima vodotoka koji se ulijavaju u mora, predstavnik Hrvatskih voda treba sudjelovati u radu Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra kao dodatni, a ne jedini promjenjiv član kako je sada definirano. Trenutna definicija članova Županjiskog povjerenstva za granicu pomorskog dobra predviđa samo jednog promjenjivog člana, a nedopustivo je da član koji predstavlja jedinicu lokalne samouprave na čijem se području određuje granica pomorskog dobra ne sudjeluje u procesu određivanja i izmjene granice pomorskog dobra. 

Amandman 9. 

Članak 20. 

U stavku 8. riječi  “i zainteresirana pravna ili fizička osoba” brišu se.

Obrazloženje: Sukladno obrazloženju danom u samom prijedlogu zakona ove bi odredbe trebale “poticati strateški pristup određivanje granica pomorskog dobra, nasuprot tome da broj utvđenih granica ovisi o tome koliko zainteresiranih stranaka podnese prijedlog za određivanjem granica”, te je zato potrebno onemogućiti da prijedloge izmjena daju zainteresirane pravne ili fizičke osobe. 

Amandman 10. 

Članak 20.

U stavku 9. riječi “javnog uvida” zamjenjuju se riječima “javne rasprave”.

Obrazloženje: Obzirom da je u istom članku, stavak 5., točka 8. jasno definirano da tekstualni dio prijedloga granice pomorskog dobra obavezno sadrži i izvješće o javnoj raspravi, potrebno je ujednačiti terminologiju. 

Amandman 11. 

Članak 23. 

Mijenja se naslov iznad članka 23. te sada glasi: 

“Javni uvid i javna rasprava o prijedlogu granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene”

Obrazloženje: Sukladno članku 20., stavku 5., točki 8. kojom je jasno definirano da tekstualni dio prijedloga granice pomorskog dobra obavezno sadrži i izvješće o javnoj raspravi, potrebno je ujednačiti terminologiju na način da je jasno da je javni uvid dio javne rasprave o granicama pomorskog dobra. 

Amandman 12. 

Članak 35. 

Stavak 1. mijenja se i glasi: “Upravljanje pomorskim dobrom temelji se na multisektorskom Strateškom planu upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom i morskim lukama, koji donosi Hrvatski sabor, a s kojim svi planovi upravljanja pomorskim dobrom moraju biti usklađeni.

U stavku 2. riječi: “Nacionalni plan” mijenjaju se riječima “Multisektorski Starteški plan”

U stavku 3. riječi: “Nacionalni plan” mijenjaju se riječima “Multisektorski Starteški plan”

Obrazloženje: Upravljanje i gospodarenje pomorskim dobrima i morskim lukama zahtijeva multisektorski pristup, kako je uostalom i navedeno stavkom 2. koji obuhvaća niz pitanja iz različitih sektora, uključujući gospodarstvo,  investicije u razvoj infrastrukture – lučke, pješačke, biciklističke, kao i zaštitu priobalnih i morskih ekosustava. Sukladno članku 11. stavku 1. i 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) takve multisektorske strategije spadaju u dugoročne akte strateškog planiranja koje donosi Hrvatski sabor. 

Amandman 13. 

Članak 42. 

Stavak 2. mijenja se i glasi: Naknade za dozvole na pomorskom dobru uplaćuju se u cijelosti u korist proračuna jedinica lokalne samouprave. 

U staku 5. riječi “područne (regionalne) samouprave” zamjenjuju se riječima “lokalne samouprave”.

Obrazloženje: Obzirom da se radi o naknadi za upotrebu pomorskog dobra na području lokalne samouprave, sav prihod od naknada treba ići u korist lokalne zajednice čiji se resursi iskorištavaju te koji se mora namjenski koristiti za redovno održavanje pomorskog dobra u javnom interesu. 

Amandman 14. 

Članak 43.

U stavku 2. alineja 13. riječi “Hrvatske zajednice gradova” mijenjaju se riječima “Udruga gradova u Republici Hrvatskoj”.

Obrazloženje: Hrvatska zajednica gradova ne postoji. Pretpostavljamo da je predlagatelj mislio na Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj. 

Amandman 15. 

Članak 48. 

Stavak 2. mijenja se i glasi: “Koncesija na pomorskom dobru je vremenski ograničeno pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra bez prava na gradnju ili iznimno sa pravom na gradnju isključivo u javnom interesu, a koje se stječe ugovorom o koncesiji.”

Obrazloženje: Smatramo da pravo na gradnju na pomorskom dobru mora be iznimke biti vezano uz javni interes te da je isto potrebno nedvosmisleno definirati i u ovom članku. 

Amandman 16. 

Članak 49.

Stavak 1. točka 11. briše se. 

Obrazloženje: Smatramo da je u prethodnih 10 točaka obuhvaćena svaka moguća namjena pomorskog dobra, a da predloženi izričaj “ i drugu namjenu” ostavlja previše prostora za arbitrarno odlučivanje oko toga za koje se sve druge namjene može dati koncesija na pomorskom dobru. 

Amandman 17.

Članak 51. 

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi: “Broj članova stručnog povjerenstva za koncesiju je neparan, s najmanje tri člana, a najviše sedam članova.”

Dodaje se novi stavak 13. koji glasi: 

“(13) Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:

  1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude
  2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. ovoga Zakona
  3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije
  4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga
  5. prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge zapreke za pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog odvjetništva
  6. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva
  7. za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na javni dug Republike Hrvatske
  8. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.”

Dosadašnji stavci 3-11 postaju stavci 4-12. 

Obrazloženje: U konačnom prijedlogu Zakona nije definiran broj članova stručnog povjerenstva niti je definirana njihova zadaća. Ovim amandmanom usklađen je članak 51. sa člankom 16. Zakona o koncesijama u dijelu koji se odnosi na broj članova povjerenstva te na opis zadaća povjerenstva. 

Amandman 18.

Članak 52. 

Stavak 4. briše se a dosadašnji stavci 5. – 13. postaju stavci 4. – 12.

Obrazloženje:

Navedeni stavak govori o mogućnosti produljenja koncesije na rok od preko 50 godina u slučajevima kada se ulaganja ne mogu isplatiti u roku od 50 godina. Budući da je nejasno koji bi investitor bio spreman na ulaganje koje mu se ne isplati unutar 50 godina, smatramo da je takvu odredbu nepotrebno uključivati u Zakon. 

Amandman 19. 

Članak 53.

U stavku 1. iza zagrade dodaje se “uz suglasnost jedinice lokalne samouprave, na čijem se teritoriju nalazi predmet koncesije,”.

Obrazloženje: Smatramo da jedinice lokalne samouprave trebaju biti dionikom u procesu odlučivanja oko proglašenja koncesija od interesa za RH.

Amandman 20.

Članak 55.

Stavak 3. briše se.

Obrazloženje: Kako bi naše prirodne plaže zaista ostale prirodne i očuvala svoja prirodna obilježja one se moraju minimalno gospodarski iskorištavati neovisno jesu li u izgrađenom ili neizgrađenom građevinskom području. Nužno je da se prirodne plaže gospodarski iskorištavaju isključivo temeljem dozvola te da njima učinkovito i održivo upravlja isključivo lokalna zajednica. 

Amandman 21. 

Članak 56.

U točki 4. sve iza riječi: “da nije koristio pomorsko dobro” briše se. 

Obrazloženje: Gospodarski subjekt koji je prethodno napravio štetu ili koristio pomorsko dobro bez osnove ne može se smatrati adekvatnim koncesionarom bez obzira na to da li je platio štetu ili nije, u skladu s definiranim uvjetom iz članka 71., stavak 6., koji se odnosi na dozvole na pomorskom dobru. 

Amandman 22. 

Članak 58.

Stavak 5. briše se.

Obrazloženje: Smatramo nepotrebnim ugrađivanje iznimaka kojima bi se bez ikakvih kriterija davatelji koncesije odricali promjenjivog dijela naknade za koncesiju, a koji se utvrđuje temeljem prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti.

Amandman 23. 

Članak 61.

Dodaje se stavak 2. koji glasi: “Ugovorom o poslovnoj suradnji između koncesionara i pravnih osoba ili obrtnika koji obavljaju dopunsku i srodnu djelatnost osnovnoj namjeni koncesije iznos naknade za obavljanje sporedne djelatnosti ne smije prelaziti visinu stalnog djela naknade za koncesiju po metru kvadratnom, koju koncesionar plaća davatelju koncesije, prema površini pomorskog dobra danog u koncesiju.”  

Obrazloženje: Navedeni stavak potrebno je ugraditi kako bi se spriječilo da koncesionar stvara ekstra dobit na osnovi davanja u zakup koncesioniranog područja i to na način da naplaćuje po metru kvadratnom više nego što je njemu davatelj koncesije naplatio. 

Dosadašnji stavci 2.,3.,4. sada postaju stavci 3.,4.,5. 

Amandman 24.

Članak 63.

U stavku 1. točka 2. briše se.

Obrazloženje: Smatramo da nije potrebno izuzimati iz kriterija natjecanja za koncesije vlasnike hotela sa četiri ili više zvjezdice. Na način kako je predloženo trenutnim stavkom 2. visoko kategorizirani hoteli stavljaju se u privilegirani položaj u odnosu na sve ostale gospodarske subjekte. Pitanje kategorizacije kvalitete može biti predmet kriterija natječaja za koncesije, ali svakako ne može biti isključivi zakonom propisani uvjet koji isključuje druge subjekte. Također, potrebno je izmijeniti obrazloženje članka 63. čak i u slučaju neprihvaćanja ovog amandmana iz razloga što trenutno obrazloženje ne odgovara izmjenama prijedloga zakona između dvaju čitanja. 

Amandman 25. 

Članak 63.

U stavku 1. točka 7. riječi “u sastavu vrhunskog sporta” brišu se. 

Obrazloženje: Člankom 136. sportska luka definirana je kao luka posebne namjene, a člankom 142. stavkom 2. definirano je da se koncesija za sportsku luku daje pravnim osobama u sustavu sporta na ili u moru i koji imaju aktivne natjecatelje u najmanje tri uzrasne kategorije. Smatramo da su to adekvatni kriteriji i da ih nije potrebno zaoštravati propisivanjem kriterija vrhunskog sporta. 

Amandman 26. 

Članak 65.

Predlažemo novi stavak 1. koji glasi: “Založno pravo na koncesiji može se osnovati isključivo temeljem provedenog testa javnog interesa kojeg provodi Ministarstvo.” 

Stavci 1.,2.,3.,4.,5.,6. sada postaju stavci 2.,3.,4.,5.,6.,i 7. 

Obrazloženje: Potrebno je uže definirati kriterije za ostvarivanje prava na osnivanje založnog prava na koncesije kako bi se izbjegle potencijalne štetne posljedice po opće dobro, izazvane financijskom slabošću ili lošim poslovanjem gospodarskog subjekta, osim u slučajevima kada je investicija zadovoljila test javnog interesa. 

Amandman 27.

Članak 71.

U stavku 10., iza riječi “rok do” dodaju se riječi “najviše”, a nakon riječi “ 20 dana” dodaju se riječi  “godišnje”.

Obrazloženje: Potrebno je preciznije definirati maksimalno moguće korištenje pomorskog dobra uz ograničenje opće upotrebe u smislu ograđivanja i naplate ulaska, jer se trenutnim prijedlogom otvara mogućnost sukcesivnog zatvaranja opće upotrebe. 

Amandman 28. 

Članak 77. 

U stavku 4. iz riječi “plažu” dodaju se riječi “pod uvjetima definiranima stavcima 1. do 3. ovog članka i”.

Obrazloženje: Potrebno je dodatno precizirati odredbu kako bi se osiguralo da se dohrana plaža obavlja isključivo pod uvjetima i uz korištenje materijala propisanim u stavcima od 1. do 3. ovoga članka. 

Amandman 29. 

Članak 78. 

Stavak 6. mijenja se i glasi: “Na prirodnoj morskoj plaži gospodarske djelatnosti obavljaju se na osnovi dozvola na pomorskom dobru.” 

Obrazloženje: Kako bi naše prirodne plaže zaista ostale prirodne i očuvala svoja prirodna obilježja one se moraju minimalno gospodarski iskorištavati neovisno jesu li u izgrađenom ili neizgrađenom građevinskom području. Nužno je da se prirodne plaže gospodarski iskorištavaju isključivo temeljem dozvola na pomorskom dobru te da njima učinkovito i održivo upravlja isključivo lokalna zajednica. 

Amandman 30.

Članak 107. 

U stavku 2. dodaje se nova točka 9. koja glasi:  “Prihvat i predaju krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i ostataka tereta s broda, kao i svih drugih tvari koje onečišćuju more i obalu”. 

Dosadašne točke 9. i 10. postaju točka 10. i 11.

Obrazloženje: Djelatnost lučke uprave mora obuhvaćati mjere zaštite mora  od onečišćenja.

Amandman 31. 

Članak 116. 

U stavku 2. dodaje se točka 7. koja glasi: “Prihvat i predaju krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i ostataka tereta s broda, kao i svih drugih tvari koje onečišćuju more i obalu.”

Dosadašnja točka 7., 8., 9. i 10. sada postaju točke 8., 9.,10. i 11.

Obrazloženje: Djelatnost lučke uprave mora obuhvaćati mjere zaštite mora  od onečišćenja.

Amandman 32.

Članak 162. 

Dodaje se stavak 2. koji glasi:  “Jedinica lokalne samouprave odnosno ustanova za zaštićene dijelove prirode dužna je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora pomorskog dobra izraditi zapisnik koji će biti javno dostupan.”

Obrazloženje: Obzirom da se vrši nadzor pomorskog dobra ovim stavkom određujemo obvezi izrade zapisnika i javni uvid u zapisnik kako bi se transparentno upravljalo i nadziralo pomorskim dobrom.

Amandman 33. 

Članak 220. 

Stavak 5. mijenja se i glasi:  “Za ugovore o koncesiji za luke posebne namjene – sportske luke sklopljene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koncesionari su dužni u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti davatelju koncesije dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 142. stavka 2. ovoga Zakona. 

Obrazloženje: Rok od tri mjeseca koji se daje pravnim osobama koje upravljaju sportskom lukom nedovoljan je kako bi se ispunili kriteriji iz članka 142. stavka 2. te su diskriminatorni u odnosu na ugovore o koncesijama koji su sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Zakona. 

Amandman 34. 

Članak 220. 

Stavak 7. mijenja se i glasi “Ako davatelj koncesije utvrdi da sportska luka ne udovoljava kriterijima iz članka 142. stavka 2. ovoga Zakona u roku od dvije godine raspisat će se natječaj za koncesiju u skladu sa Planom upravljanja pomorskim dobrom i prostornim planom.”  

Obrazloženje: Ako davatelj koncesije utvrdi da sportska luka ne udovoljava kriterijima iz članka 142. stavka 2., kako bi se ispunila sama svrha sportske luke mora se omogućiti koncesioniranje ostalim pravnim osobama u sustavu sporta, a koje udovoljavaju kriterijima iz članka 142. stavka 2.