Loading Događaji

Amandmani na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin

13.06.2023. Cijeli dan

Amandman 1.

Članak 5. briše se. 

Obrazloženje: Neprihvatljivo je da se postupak izvlaštenja nekretnina koje su u privatnom vlasništvu građana koristi za prijenos vlasništva nad tim nekretninama tvrtkama investitorima jer to otvara mogućnost da promjenom vlasnika, odnosno privatizacijom tvrtke LNG d.o.o., dođe do prijenosa vlasništva nekretnina koje su bile predmet izvlaštenja na novog privatnog vlasnika ili suvlasnika. Predlagatelj u raspravi nije otklonio takvu mogućnost niti mogao dati garancije da do takvog scenarija neće doći. Iz tog razloga predlažemo da izvlaštene nekretnine pređu u vlasništvo RH.