Loading Događaji

Amandman na Zakon o izvanparničnom postupku

17.05.2023. Cijeli dan

Amandman

Na članak 49. 

U stavcima 1. i 2. iza riječi “ili drugim zakonom koji sadrži odredbe u izvanparničnom postupku,” dodaju se riječi “na suglasan prijedlog stranaka“.

Obrazloženje:

Ovlašćivanje javnih bilježnika da provode izvanparnične postupke  u budućnosti je siguran način da ove usluge građanskog pravosuđa budu skuplje. Iako sudjelovanje javnih bilježnika za neke od tih postupaka može za neke stranke biti poželjno i pogodno, za mnoge druge sud može biti jeftinije i jednako prihvatljivo mjesto za rješenje istih pravnih problema. Zato bi slobodan izbor između suda i javnog bilježnika trebao biti na strankama.