Loading Događaji

Amandman na prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

07.12.2022. Cijeli dan

Amandman na Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314

Amandman 1

Članak 20 mijenja se i glasi:

(1) Po ostvarivanju uvjeta iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, pružatelj PEPP-a će izvršiti

isplatu mirovine u okviru PEPP-a u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30 % iznosa

na podračunu štediše PEPP-a i/ili korisnika PEPP-a.

(2) Iznimno od stavka 1 ovog članka, po ostvarenju prava štediše na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja, pružatelj PEPP-a će izvršiti isplatu mirovine u okviru PEPP-a u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 100% iznosa na podračunu štediše PEPP-a i/ili korisnika PEPP-a.

(2) Isplatu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pružatelj PEPP-a vrši na temelju pisanog zahtjeva štediše

PEPP-a i/ili korisnika PEPP-a.

Obrazloženje

Predloženom izmjenom izjednačavaju se prava u pogledu jednokratne isplate štediša PEPP-a i člana dobrovoljnog mirovinskog fonda. Kvantitativna ograničenja na jednokratne isplate u skladu su i s točkom (70) Uredbe 2019/1238.