Loading Događaji

Amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

14.04.2023. Cijeli dan

U članku 7. kojim se dodaje novi članak 97.a, u stavku (1) novog članka 97.a dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

„6. opskrbom vode bez ili uz nisku naknadu, za potrošače u restoranima, kantinama i ugostiteljstvu,

  1. opskrbom vode bez naknade u tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, i ostalim tijelima javne vlasti kao i u javnim ustanovama i poduzećima u većinskom vlasništvu državne uprave, odnosno lokalne i regionalne samouprave .“

Obrazloženje:

Ovim amandmanom osigurava se pristup vodi bez naknade ili uz minimalnu naknadu za goste restorana, kantina i drugih ugostiteljskih objekata, kao i pristup vodi bez naknade u svim tijelima državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, i ostalim tijelima javne vlasti kao i u javnim ustanovama i poduzećima u većinskom vlasništvu državne uprave, odnosno lokalne i regionalne samouprave. Ovaj prijedlog u suglasju je sa čl. 16.  Direktive (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.